«Παπικιο Ορος και Ιβηρικη Αριστοκρατια του Βυζαντιου»

Έκδοση νέου βιβλίου από τη Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Η Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 εξέδωσε βιβλίο, με συγγραφέα τον αρχαιολόγο κ. Δημήτριο Κουντουράκη υπό τον τίτλο : «ΠΑΠΙΚΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΙΒΗΡΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου, η Μαρία η Αλανή και ο Γρηγόριος Πακουριανός».

Παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση σε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη αναφέρει:

«Το Παπίκιον Όρος αποτελεί αναμφιβόλως την πολυτιμοτέραν πνευματικήν κληρονομίαν όχι μόνον της καθ᾽ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, αλλά και ολοκλήρου της Θράκης μας. Εάν η επίτευξις της αγιότητος συνιστά τον σκοπόν της χριστιανικής ζωής, το Παπίκιον Όρος είναι ζωντανή υπόμνησις του αγώνος τούτου δια την αγιότητα και την κατάκτησιν της πολυποθήτου βασιλείας των ουρανών, καθ᾽ ότι εν αυτώ έζησαν «άνδρες ίσοι τοις μεγάλοις εκείνοις πατράσιν, Αντωνίω και Ευθυμίω, Αρσενίω και Παχωμίω, άοικοι, απρόιτοι, πελαζόμενοι εν όρεσι υψηλοίς και σπηλαίοις ησύχοις και αβάτοις τόποις, απαράκλητοι, έχοντες μεθ᾽ εαυτών ουδέν, ει μη μόνον τα ράκη, α περιβέβληντο οι γενναίοι», όπως πληροφορεί ημάς ο βιογράφος του οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλύβη, άγιος Θεοφάνης, Επίσκοπος Περιθεωρίου Θράκης.

Το Παπίκιον Όρος, αναδειχθέν εις Άγιον Όρος της Θράκης τουλάχιστον επί τέσσαρας αιώνας, πριν αι βαρβαρικαί επιδρομαί φέρουν την διάλυσιν των Ιερών Σκηνωμάτων αυτού, παραμένει μέχρι σήμερον όχι μόνον μία απλή επιβίωσις ενός ενδόξου ιστορικού παρελθόντος, αλλά τόπος ζωντανής κοινωνίας μετά των εν αυτώ διαλαμψάντων αγίων, μοναστών και μιγάδων, οι οποίοι, ζώντες εν Χριστώ πάντες, συναντώνται μεθ᾽ ημών εις την Θείαν Λειτουργίαν και εις την προσευχήν και ομιλούν εις ημάς δια τα κατά Θεόν παλαίσματά των, τας αγρυπνίας, τας νηστείας, τας νυχθημέρους ευχάς, την αυταπάρνησιν, τους κόπους, και όλας τας θυσίας, εις τας οποίας υπεβλήθησαν δια την αγάπην του Κυρίου.

Όθεν η καθ᾽ ημάς Ιερά Μητρόπολις Μαρωνείας και Κομοτηνής εθεώρησεν χρέος αυτής να προβάλη την πολύτιμον ταύτην πνευματικήν παρακαταθήκην του κειμένου εις την εκκλησιαστικήν περιφέρειαν αυτής Παπικίου Όρους, προβαίνουσα εις την έκδοσιν βιβλίου με συγγραφέα τον αρχαιολόγον κ. Δημήτριον Κουντουράκην.

Η έκδοσις αύτη συμπίπτει με την επέτειον των διακοσίων ετών από της ενάρξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως, ώστε να υπενθυμίζη ημίν ότι η Εκκλησία ήτο αυτή, ήτις διετήρησε την ελληνοχριστιανικήν ταυτότητα του έθνους ημών και ημπόδισε την αφομοίωσιν αυτού από τους κατακτητάς.

Η Εκκλησία είναι αυτή, ήτις καθώρισε και την χριστιανικήν ταυτότητα της Θράκης μας και επέτρεψεν την διατήρησιν του Ελληνισμού εις αυτήν, εις καιρούς λίαν χαλεπούς και δυσχερείς, όταν αι ποικίλαι διώξεις, η βαρεία φορολογία, η ανισότης μεταχειρίσεως και πλείστα άλλα δεινά εξηνάγκασαν συμπαγείς χριστιανικούς πληθυσμούς αυτής εις απώλειαν της πνευματικής ιδιοπροσωπίας των.

Εκ παραλλήλου η εκδιδομένη υπό της ημετέρας Ιεράς Μητροπόλεως παρούσα εκτενής και εμπεριστατωμένη ιστορική μελέτη αναδεικνύει την αδιάρρηκτον διασύνδεσιν αυτής με την «πασών Βασιλεύουσαν των πόλεων» και την εκλεπτυσμένην αριστοκρατίαν αυτής. 

Τέλος προβάλλονται αι αλληλεπιδράσεις εις τον τομέα ιδία των εκκλησιαστικών τεχνών, τα κοινά διοικητικά πρότυπα και άλλα κοινά στοιχεία, του Παπικίου – Αγίου Όρους της Θράκης και του Αγίου Όρους, του περιβολίου της Παναγίας, δια να φανή το κοινόν πνεύμα και φρόνημα, ο κοινός βίος, η κοινή μοναστική παράδοσις».

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.