ΓΕΣ: Προκηρυξη για 191 προσληψεις ΟΒΑ

Έως τις 20 Ιουνίου οι αιτήσεις

191 θέσεις οπλιτών και εφέδρων για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους  προκήρυξε το ΓΕΣ για το έτος 2017. 

Οι ειδικότητες 

Οι θέσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες: 1. Αποθηκάριος Πυροµαχικών-Εκρηκτικών 2. ∆ιαβιβαστής 3. Ηλεκτροτεχνίτης Ερπυστριοφόρων Οχηµάτων 4. Ηλεκτροτεχνίτης Τροχοφόρων Οχηµάτων 5. Μάγειρας 6. Νοσοκόµος Τραυµατιοφορέας 7. Οδηγός Αρµάτων LEO 2A4-HELL 8. Οδηγός Αρµατοφορέα 9. Οδηγός Αυτοκινήτου 10. Οδηγός Τροχοφόρων Οχηµάτων 11. Οδηγός-Χειριστής Πυροσβεστικού Οχήµατος 12. Οπλουργός 13. Πολιτικός Μηχανικός 14. Πολυβολητής 15. Πυροβολητής Α/Α Κατευθυνόµενων Βληµάτων (Κ/Β) 16. Πυροβολητής Ασυρµατιστής LEO 2A4-HELL 17. Πυροβολητής Ασυρµατιστής Μέσου Άρµατος M48A5 MOLF 18. Πυροβολητής Ασυρµατιστής Μέσου Άρµατος LEO 1 A5 19. Πυροτεχνουργός 20. Ρίπτης-Συσκευαστής Αλεξιπτώτων-Υλικών-Αλεξιπτωτιστής 21. Σκοπευτής-Πυροβολητής Πυροβολικού Μάχης 22. Τεχνικός Αποθηκάριος-Γραφέας 23. Τεχνικός Αποθηκάριος-Οδηγός Αυτοκινήτου 24. Τεχνικός Βοηθός-Παρατηρητής 25. Τεχνικός Γραφέας-Χειριστής Η/Υ 26. Τεχνίτης Εργαλειοµηχανικός Πυροβόλων(ΤΕΠ-ΤΠΕΟ) 27. Τεχνίτης Ερπυστριοφόρων Οχηµάτων 28. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ελέγχου Πυρός 29. Τεχνίτης Πυροµαχικών 30. Τεχνίτης Τηλεπικοινωνιών 31. Τεχνίτης Τροχοφόρων Οχηµάτων 32. Τοπογράφος Μηχανικός 33. Υπηρέτης Α/Α Πυροβολικού 34. Υπηρέτης Κ/Β STINGER 35. Υπξκος Κινήσεως-Οδηγός Αυτοκινήτου 36. Χειριστής Α-Τ Όπλων Μεγάλου Βεληνεκούς 37. Χειριστής Α-Τ Όπλων Μεσαίου Βεληνεκούς 38. Χειριστής Γερανού-Φορτωτή-Εκσκαφέα Τάφρων 39. Χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (τερµατικών) 40. Χειριστής Ισοπεδωτή Γαιών 41. Χειριστής Μέσων Επιτήρησης 42. Χειριστής Μέσων Ηλεκτρονικού Πολέµου-Ακροατής 43. Χειριστής Μετεωρολογικών Μηχανηµάτων-Ήχου Λάµψεων  44. Χειριστής Όλµων 45. Χειριστής Οργάνων Ελέγχου Πυρός (ΧΟΕΠ)-Α/Α Κατευθυνόµενων Βληµάτων (Κ/Β) 46. Χειριστής Προωθητή Γαιών 47. Χειριστής ΣΕΖΜ 48. Χειριστής Ψηφιακών Τερµατικών Συσκευών-Κρυπτοµηχανών 49. Βοηθός Νοσηλευτή. 

Προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής 

Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση στο Στρατό Ξηράς ή οι έφεδροι που ανήκουν στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς και κατέχουν µία από τις παραπάνω ειδικότητες για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία θα πρέπει:
1. Για τους εφέδρους να µην έχουν παρέλθει τρία έτη από την ηµεροµηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες ∆υνάµεις, λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
2. Να µην έχουν συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο ) έτος της ηλικίας τους,(δηλ. γεννηµένοι από 1-1-1990 και µεταγενέστερα), κατά την ηµεροµηνία κατά- θεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη.
3. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 4. Να έχουν σωµατική ικανότητα κατηγορίας πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2), σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν για την εξέταση της σωµατικής ικανότητας των στρατευσίµων.
5. Να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον ενός µέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60 µ.).
6. Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωµοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία πε- ρί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκο- ντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονο- µικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λα- θρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έ- γκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Επίσης να µην έχουν παραπεµφθεί αµε- τάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευµα, για κακούργηµα ή για τα ανωτέρω αδικήµατα.
7.. Να µην εκκρεµεί σε βάρος τους µήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία.
8. Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα.
9. Να µην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθµού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία.
10. Οι οπλίτες, που εκπληρώνουν τη στρατεύσιµη στρατιωτική τους υποχρέωση, να έχουν αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας.
11. Οι έφεδροι να µην έχουν τιµωρηθεί µε φυλάκιση άνω των είκοσι ηµερών, εφάπαξ ή αθροιστικά.
12. Να µην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως µόνιµοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελµα- τίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης. Ακριβές Αντίγραφο Λγος (ΝΟΜ) Ευάγγελος Σταµούλης Επιτελής 2ου Τµ. /B5(∆ΣΛ) Αντγος Αντώνιος Νοµικό. 

Τα δικαιολογητικά 

Για την ανακατάταξη ή επανακατάταξη, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν, µέσα σε πλαστικό διαφανή φάκελο µε έλασµα, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, , µε την οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεµφθεί αµετάκλητα σε ποινική κλήση ή βούλευµα την τελευταία πενταετία, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη από εισαγγελική αρχή για κακούργηµα και για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωµοτί κατάθεση, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµιση, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή της νοµοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεµπορίας, όπλων, πυροµαχικών και τυχερών παιχνιδιών και για οποιοδήποτε έγκληµα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα. Επίσης, µε την ίδια αίτηση – δήλωση, εξουσιοδοτούν τη ∆ιεύθυνση Στρατολογικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντίγραφου ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, εφόσον δεν κατατίθεται από τους ίδιους.
β. Φωτοαντίγραφο του στρατιωτικού ή αστυνοµικού δελτίου ταυτότητάς τους.
2. Για τους υπηρετούντες στις Ένοπλες ∆υνάµεις, επιπλέον απαιτείται: α. Βεβαίωση της Μονάδας, από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία έκπτωσης ή υποβιβασµού τους.
β. Αιτιολογηµένη πρόταση καταλληλότητας του ∆ιοικητή της Μονάδας. 

Η προθεσμία 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται έως τις 20 Ιουνίου 2017 ως ακολούθως:
 α. Από τους οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, µόνον εφόσον απολύονται οριστικά από 20 Ιουλίου 2017 έως 20 Σεπτεμβρίου20 17.
β. Από τους εφέδρους, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαµονής τους, εφόσον δεν παρήλθαν τρία έτη από την ηµεροµηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.