Χημικο Μηχανικο «αναζητα» ο ΑΗΣ Κομοτηνης

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη ενός ατόμου  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι 8 μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών του εξέδωσε ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Κομοτηνής της ΔΕΗ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση το άτομο που θα προσληφθεί θα εργαστεί στον Τομέα Χημικής Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος ενώ θα πρέπει να είναι ειδικότητας ΠΕ Χημικών Μηχανικών.
 
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιοδήποτε πρόσθετες  πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στη Ανακοίνωση υπ΄ Αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2017, και στα σχετικά Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύσσεται  η ανωτέρω θέση καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας Μαρωνείας του Δήμου  Μαρωνείας – Σαπών όπου αυτή εδρεύει.  
 
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση υπ΄ Αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2017, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση à Θέσεις Εργασίας  à Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.
 
Να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι, σύμφωνα  και με τα αναφερόμενα στην παρ.3 του  Κεφαλαίου ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ/ΔΕΗ (με ημερομηνία σήμανσης «30-03-20»), οφείλουν να υποβάλλουν  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ ΑΕ ή σε θυγατρικές της  και αν έχουν απασχοληθεί,  να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά σήμερα Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017.
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΔΕΗ Α.Ε./ΔΕΘ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τ.Θ. 149, ΤΚ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, υπόψη κυρίου ΚΩΝΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 25310-60200)». 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.