Δημοσιεύθηκε η ΥΑ για τη Δράση προσωρινής παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid-19

22.09.2020 17:35

Δυνατότητα στήριξης για έως και τρεις μήνες ανά σκάφος∙ ποιοι οι δικαιούχοι

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Δημοσιεύτηκε Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης του Covid-19»,της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9. ΕΠΑΛΘ προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την προσωρινή παύση αλιευτικής δραστηριότητας την περίοδο μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας. Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον 120 ημέρες, κατά τη διάρκεια των 2 ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξη.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ΠΣΚΕ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής (http://www.ependyseis.gr)

Οι ημερομηνίες έναρξης/ λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα οριστούν στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης, που θα εκδοθεί από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

Info

Για επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε:

  1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα, Τηλ. 2131501186,84, 62 Fax 2107774090 Πληροφορίες: Κουντουράκης Ι. 2131501186 [email protected]
  2. Στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΑΜΘ

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine