Τρεις θέσεις συνεργατών στην Περιφέρεια ΑΜΘ

18.09.2019 11:40

Για την υποστήριξη του έργου του Περιφερειάρχη

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Προκήρυξη εξέδωσε η Περιφέρεια ΑΜΘ για την  πλήρωση μιας θέσεως επιστημονικού συνεργάτη και δύο θέσεων ειδικών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την συνεπικουρία του έργου του Περιφερειάρχη ΑΜΘ.
 
Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν:
A) μια θέση Επιστημονικού Συνεργάτη σε θέματα επικοινωνιακής προβολής του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και του έργου της Περιφέρειας.
Β) μια θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα νομικά.
Γ) μια θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Διά Βίου Μάθησης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης, Εργασίας-Ανεργίας. 

Αντικείμενο απασχόλησης 

Ο Επιστημονικός Συνεργάτης σε θέματα επικοινωνιακής προβολής του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και του έργου της Περιφέρειας, ασχολείται ειδικά με την έρευνα, τη συγκέντρωση και την επιστημονική επεξεργασία δεδομένων, τα οποία αφορούν στη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, στη γεωπολιτική της σημασία, στην πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά, στις υποδομές, στα δημογραφικά και κοινωνικά της χαρακτηριστικά, και την κατάλληλη αξιοποίησή τους στην επικοινωνιακή προβολή του αναπτυξιακού σχεδιασμού και του έργου της Περιφέρειας. 
 
Ο Ειδικός Σύμβουλος σε θέματα νομικά, ασχολείται ειδικά με τη νομική υποστήριξη του Περιφερειάρχη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, σε ζητήματα νομικής φύσεως της Περιφέρειας, των οργάνων, των οργανωτικών μονάδων και των νομικών της προσώπων, την επιμέλεια συμβάσεων και συμφωνιών με τρίτους, τη διερεύνηση και  παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας επί ειδικών ζητημάτων που απασχολούν τα όργανα και τις οργανωτικές μονάδες του φορέα.    
 
Ο Ειδικός σύμβουλος σε θέματα Διά Βίου Μάθησης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Απασχόλησης, Εργασίας-Ανεργίας, ασχολείται ειδικά με την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων, το συντονισμό  και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στα πλαίσια προώθησης της απασχόλησης και  καταπολέμησης της ανεργίας, τη συμμετοχή του φορέα σε δράσεις και πρωτοβουλίες  προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, την προώθηση και εκτέλεση προγραμμάτων σε θέματα Νέας Γενιάς και Εκπαίδευσης Ενηλίκων σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό και τις εφαρμοζόμενες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πολιτικές, με στόχο τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.
 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις και έχουν τα νόμιμα προσόντα, καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες (εκ των οποίων η μια στην έδρα  και η δεύτερη σε άλλο νομό της Περιφέρειας) ή της ανάρτησης ολόκληρης της προκήρυξης (εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες) στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ (Διοικητήριο Κομοτηνής 1ο όροφο), να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε να στείλουν ταχυδρομικώς συστημένα επί αποδείξει στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, Κακουλίδου 1 – Κομοτηνή, 691 32, (υπεύθυνη υπάλληλος κ.Χρυσούλα Χριστακοπούλου, τηλ. 25313-52102), σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 
Η επιλογή θα γίνει κατά την κρίση και  με απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 27 Α) ως ισχύει.
 
Info
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν  το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (ΑΔΑ:6ΛΕΜ7ΛΒ-ΜΧ5), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr), καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ (Διοικητήριο Κομοτηνής 1ο όροφο) όπου αναρτάται.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine