Προσληψεις 9 ατομων για 2 χρονια στο υπουργειο Οικονομικων

Αιτήσεις μέχρι τις 4 Απριλίου

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 9 ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια 2 έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων, θα προσληφθούν 3 άτομα ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 3 άτομα ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών και 3 άτομα ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο σύνδεσμο https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest. Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στο σύνδεσμο με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxinet.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο σύνδεσμο https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest.

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στο σύνδεσμο με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxis-net. Έπειτα από την είσοδό τους, οι υποψήφιοι δρομολογούνται σε σελίδα στην οποία καλούνται να επιλέξουν την προκήρυξη ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023.

Πριν από την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι επιλέγουν τον σύνδεσμο Πατήστε εδώ για οδηγίες και όλα τα συνημμένα της προκήρυξης ο οποίος περιέχει τις απαραίτητες οδηγίες, την παρούσα ανακοίνωση και τα παραρτήματά της, καθώς και την αίτηση ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι επιλέγουν την αίτηση ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και αφού συμπληρώσουν τα πεδία της την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αίτηση πρέπει να είναι σκαναρισμένη σε αρχείο pdf,gif,jpg,png ή tiff και τα δικαιολογητικά σε αρχεία pdf,docx,xlsx,zip,doc ή xls.

Μετά την υποβολή θα εμφανιστεί στην οθόνη μήνυμα ότι η αίτηση υποβλήθηκε επιτυχώς και ο υποψήφιος θα λάβει τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.

Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

Εάν από την αίτηση συμμετοχής ή τα λοιπά δικαιολογητικά, που έχει υποβάλει ο υποψήφιος, προκύπτουν ο αριθμός της ταυτότητάς του και η χρονολογία γέννησής του, η έλλειψη υποβολής της αστυνομικής ταυτότητας και μόνο, δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία (αριθ. 1042/2003 απόφαση του ΣτΕ).

2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα – ο υποψήφιος μπορεί να ακολουθήσει την μορφή του ευρωπαϊκού προτύπου βιογραφικού σημειώματος στην ακόλουθη διεύθυνση: https://europa.eu/europass/el.

3. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την Προκήρυξη δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία.

Αν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 4 Απριλίου και ώρα 23:59.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9E4%CE%97-%CE%9D%CE%A1%CE%9D?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.