Προσληψεις 47 ατομων στο Δημο Αλεξανδρουπολης

Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για την πρόσληψη 47 ατόμων, για την κάλυψη αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Μάκρης Αλεξανδρούπολης» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος .

4. Ειδικότερα για τους ναυαγοσώστες εκτός από τον τίτλο σπουδών και Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή ή άδεια Ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική αρχή, σε ισχύ.

5. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

6. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (για όσους υποψηφίους δεν είναι Έλληνες πολίτες)

7. Υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του ν. 3584/2007 «Κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο πρόσληψης:

α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.

γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις

ε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση».

Προκειμένου για ειδικότητες ΥΕ βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (παρ.3 αρ.169 ν. 3584/2007) .

8. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο ή ΟΤΑ του άρθρου 14 παρ.1 του ν.2190/1994 όπως ισχύει με σύμβαση εργασίας ιδοχ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν: α) ότι δέχονται την χρήση- επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων στο πλαίσιο των ενεργειών της πρόσληψής μου στη παιδική εξοχή-κατασκήνωση Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

β) ότι έχω ή δεν έχω την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την ειδικότητα που επιλέγω να προσληφθώ.

8. Βεβαίωση Α.Φ.Μ.

9. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

10. Φωτοτυπία αριθμού μητρώου ΕΦΚΑ (ΙΚΑ)

11.Βεβαίωση ευδόκιμης κατασκηνωτικής εμπειρίας όπου υπάρχει και εφόσον απαιτείται.

Προθεσμία υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και τις 14-6-2023 είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης Λ.Δημοκρατίας 306, Ταχ. Κωδ. 681 32 Αλεξανδρούπολη. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2551064163, 2551064298

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.