ΔΕΗ: Πεντε προσληψεις για 8 μηνες στον ΑΗΣ Κομοτηνης

Αιτήσεις μέχρι 16 Απριλίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικού αριθμού πέντε ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας μέχρι 8 μήνες, εξέδωσε η ΔΕΗ για τον ΑΗΣ Κομοτηνής.

Σύμφωνα με την κατανομή των θέσεων αναζητούνται 3 ΤΕ Μηχανικοί/Μηχανολόγοι και 1 ΤΕ Μηχανικός/Ηλεκτρολόγος για τον Τομέα Λειτουργίας και 1 ΤΕ Μηχανικός/Μηχανολόγους για τον Τομέα Υποστήριξης.

Τα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιοδήποτε πρόσθετες  πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στη Ανακοίνωση υπ΄ Αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2021.

Η Ανακοίνωση υπ΄ Αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2021, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση à Θέσεις Εργασίας  à Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΧ – ΔΕΗ ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» με σήμανση έκδοσης 05.02.2020, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση N.1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε και ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.) και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (σύμβαση ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, σύμβαση έργου, σύμβαση 60 ημερομισθίων, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 3ετία από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Αποστολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΟΧ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και κατ΄ εξαίρεση  ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΘΥΠ / ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τ.Θ. 149, Τ.Κ. 69150– ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ,  υπόψη κου Κώνστα Γεωργίου (τηλέφωνο επικοινωνίας: 25310 60223).ή κας ΜΟΥΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ (τηλ. επικοινωνίας  2531060223 ή 2531060200).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 7 Απριλίου έως και 16 Απριλίου.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.