Ακομα μια κερδοφορα χρονια για τη Φαρματεν

Η φαρμακοβιομηχανία, που διαθέτει υπερσύγχρονη μονάδα στις Σάπες, συνεχίζει την επέκτασή της σε νέες αγορές

Στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών φαρμάκων, που θα διατεθούν για πώληση στη διεθνή αγορά, προσβλέπει η φαρμακοβιομηχανία Φαρματέν, η οποία δραστηριοποιείται στις Σάπες με την υπερσύγχρονη μονάδα του ομίλου, η οποία παράγει πάνω από τα μισά προϊόντα του.
 
Η επιχείρηση, της οποίας η πλειονότητα των μετοχών, έχει περιέλθει στον έλεγχο διεθνούς επενδυτικού σχήματος, επικεντρώνεται στην έρευνα και ανάπτυξη βασικών φαρμακευτικών τεχνολογιών, όπως είναι τα μακράς δράσης ενέσιμα (LAI) και τα προϊόντα παρατεταμένης αποδέσμευσης (LAR). Διαθέτει ήδη στη διεθνή αγορά δεκαεπτά τέτοια προϊόντα.
 
Για τη χρήση 2017 αναμένεται να εστιάσει στην αξιοποίηση νέων συμβάσεων αντιπροσώπευσης που υπέγραψε στα τέλη του 2016 και συνεχίζει στον μέγιστο βαθμό τις προσπάθειες για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς της, παραμένοντας προσηλωμένη στην έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία.
 
Αναμένει ότι θα επιτύχει περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων, συνδυασμένη με μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 προχώρησε στη σύσταση εταιρείας holding με την επωνυμία Hellas Cyprus, στην Κύπρο, προωθώντας ακόμη περισσότερο την αναδιοργάνωση της επιχειρηματικής δομής της, μετά τη διακοπή, κατά το 2016, δραστηριοτήτων που το 2015 είχαν συνεισφέρει στα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της πωλήσεις της τάξεως των 46,2 εκατ. ευρώ. 

11,16 εκ. ευρώ τα καθαρά κέρδη 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γενόσημων και άλλων φαρμάκων τη χρήση 2016, με βάση τις συνεχιζόμενες δραστηριότητές της, ανήλθε σε 150,59 εκατ. ευρώ έναντι 142,10 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 6%. Περί τα δυο τρίτα των πωλήσεων αυτών αντιπροσωπεύουν έσοδα από τη διεθνή αγορά. Το 85,1% των εσόδων της (128,10 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητές της και το υπόλοιπο 14,9% (22,49 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.
 
Η επιχείρηση κατέγραψε μεικτά κέρδη 65,91 εκατ. ευρώ (αυξημένα κατά 5,6% σε σύγκριση με το 2015), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 44,40 εκατ. ευρώ (-3,2%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 19,12 εκατ. ευρώ (-24,9%, κυρίως λόγω αυξημένων αποσβέσεων), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 14,99 εκατ. ευρώ (-27,1%) και μειωμένα κατά 19,2% καθαρά κέρδη ύψους 11,16 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Η αύξηση των δαπανών διάθεσης κατά 24,1% και των δαπανών διοίκησης κατά 12,5%, σε συνδυασμό με τη μείωση των άλλων εσόδων εκμετάλλευσης κατά 2,15 εκατ. ευρώ, οδήγησαν στη συμπίεση των λειτουργικών κερδών. Ο συντελεστής μεικτού κέρδους, άλλωστε, παρουσίασε οριακή αρνητική μεταβολή (στο 43,8%, από 43,9% το 2015).
 
Το κόστος λειτουργίας επιβαρύνθηκε με δαπάνη 24,44 εκατ. ευρώ (20,54 εκατ. ευρώ το 2015) για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
 
Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις άυλων κυρίως και ενσώματων παγίων συνολικού ύψους 25,28 εκατ. ευρώ (20,41 εκατ. ευρώ το 2015) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 5,70 εκατ. ευρώ (5,57 εκατ. ευρώ το 2015).
 
Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων είναι ίσα προς το 10% των πωλήσεων, ενώ τα αναλογούντα σε αυτήν κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 10,8%. Η απόδοση του μέσου ενοποιημένου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2016 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 17,5%, έναντι 18,6% το 2015.
 
Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και ότι λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης και παράλληλης εφαρμογής τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2015.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.