5 θεσεις απο την Εφορια Αρχαιοτητων Εβρου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων του ενταγμένου στο υποέργου 2: «Στερέωση και αποκατάσταση ταφικού παρεκκλησίου και διαμόρφωση του αρχαιολογικού χώρου της Μητροπολιτικής εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου Διδυμοτείχου»  της Πράξης: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού ναού Αγίου Αθανασίου Διδυμοτείχου, Π.Ε. Έβρου, Π.Α.Μ.Θ.» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 18-12-2015, δημοσίευσε η Εφορία Αρχαιοτήτων Έβρου.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα θέσεις:
 

Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων
ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης (για αναστηλωτικές-οικοδομικές εργασίες) 4
ΔΕ Εργατοτεχνίτης (για αναστηλωτικές-οικοδομικές εργασίες) 1

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:   α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους και των βαθμολογούμενων τίτλων τους, συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β)Ευκρινές φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. γ) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου στη διεύθυνση: Πλατεία Κύπρου 17, 681 32Αλεξανδρούπολη(Γραφείο Πρωτοκόλλου για την αριθ. 3791/10-11-2015 προκήρυξη) Υπόψη κας Ευαγγελίας Πολυχρονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2551026103).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.