4 θεσεις συμβασιουχων στην ΕΦΑ Ροδοπης

Από σήμερα οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την  πρόσληψη  επιστημονικού  προσωπικού  και  λοιπών  ειδικοτήτων,  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου  χρόνου,  για  την  εκτέλεση  των  αρχαιολογικών  εργασιών  του  υποέργου  1  «Δράσεις προστασίας, προβολής και βελτίωσης υποδομών εξυπηρέτησης του κοινού στο αρχαίο θέατρο Μαρώνειας» της πράξης «Προστασία και αναβάθμιση υποδομών αρχαίου θεάτρου Μαρώνειας» εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.

Οι θέσεις είναι οι εξής:

ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της ΕΕ ή αρχαιολογικών έργων, 1 θέση

ΔΕ συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης 1 θέση

ΔΕ Εργατοτεχνιτών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα, 1 θέση

ΥΕ Εργατών με εμπειρία σε αναστηλωτικά έργα, 1 θέση

Κάθε  σύμβαση  εργασίας  θα  αφορά  σε  χρονικό  διάστημα δύο μηνών από την  ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν  με  τα  συνημμένα δικαιολογητικά,   είτε   με ηλεκτρονικό   τρόπο,   μέσω   μηνύματος   ηλεκτρονικού   ταχυδρομείου   στη διεύθυνση[email protected],  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  άλλο  εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο, εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από  δημόσια  αρχή,  είτε ταχυδρομικά  με συστημένη  επιστολή,  στα  γραφεία  της  υπηρεσίας  μας  στην  ακόλουθη  διεύθυνση: Αλ.  Συμεωνίδη  4, 691  32 Κομοτηνή,   απευθύνοντάς   την   στην ΕΦΑ   ΡΟΔΟΠΗΣ υπόψη   κας   Τάνιας   Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 2531022411, 2531021517).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά σήμερα Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι στην  περίπτωση  αποστολής  των  αιτήσεων  με  ηλεκτρονικό  τρόπο,  το  μήνυμα  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  θα περιλαμβάνει  υποχρεωτικά  το  έντυπο  της  αίτησης  και τις  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  Ν.1599/1986  (ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Επίσης στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.