10 θεσεις 4μηνης διαρκειας στον δημο Κομοτηνης

Από σήμερα οι αιτήσεις

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών πυρασφάλειας θα προβεί ο Δήμος Κομοτηνής. Οι θέσεις είναι δέκα και ανά ειδικότητα κατανέμονται ως εξής:

  • 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
  • 2 άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και άνω και με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄ (διαξονικού)
  • 6 άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 4 μηνών από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

3. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)-όπου απαιτείται

4. Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄(διαξονικού)-όπου απαιτείται

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους – όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

8. Βεβαίωση Ανεργίας

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

10.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αιτήσεων

Τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι θα τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο (email [email protected]) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (τηλ 2531352443-470) μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, ήτοι από την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 16-4-2021.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.