Επαγγελμα Αγροτης

Ο επαγγελματίας γεωργός είναι πλέον αυτός που θα γνωρίζει τι και γιατί καλλιεργεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής όπου δραστηριοποιείται και τις ενισχύσεις που προσφέρονται για σύγχρονες καλλιέργειες. Ο Δ/ντης στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για το νομό, κ. Ερελιάδης ανακοίνωσε σήμερα δύο προγράμματα που αφορούν στους Νέους Γεωργούς και στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων, συνδυάζοντάς τα με το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης και το πρόγραμμα επενδύσεων τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Το Υπουργείο Γεωργίας στα πλαίσια εφαρμογής του επιχειρησιακού προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» ανακοίνωσε την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος της «Πριμοδότησης Πρώτης Εγκατάστασης Νέων Γεωργών» και του προγράμματος «Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων».

Ο Δ/ντης στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Ροδόπης, κ. Απόστολος Ερελιάδης αναφέρθηκε στο μέγιστο πρόβλημα της γήρανσης του αγροτικού πληθυσμού: «Στο Νομό Ροδόπης μόλις το 17% είναι κάτω από 40 ετών. Το πρόγραμμα των νέων αγροτών αποβλέπει στην ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και απευθύνεται σε νέους και νέες που επιθυμούν ν’ ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από τις 15 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου στο Δήμο ή την Κοινότητα της μόνιμης κατοικίας τους με συγκεκριμένα δικαιολογητικά (σε 4 αντίγραφα).

Στη συνέχεια οι υπάλληλοι των Δήμων και Κοινοτήτων θα ελέγξουν την πληρότητα του φακέλου. Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου οι φάκελοι θα πρέπει να υποβληθούν στη Δ/νση Γεωργίας της Νομαρχίας (1 αντίγραφο) και στην Περιφέρεια (2 αντίγραφα).

Την περίοδο 12 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν δύο επιτροπές αξιολόγησης, η μία σε επίπεδο Νομαρχίας και η άλλη σε επίπεδο Περιφέρειας.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι αιτήσεις θα υποβληθούν σε Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία θα συσταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη. Η συγκεκριμένη Επιτροπή μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου οφείλει να βαθμολογήσει τους φακέλους υποψηφιότητας και να κάνει κατάταξη των δικαιούχων. Στις 21 Δεκεμβρίου θ’ αποσταλούν τα πορίσματα της Επιτροπής στο Υπουργείο Γεωργίας, θα εκδοθεί η απόφαση του υπουργού για την κατάταξή τους και θα τους κοινοποιηθεί για να δηλώσουν αν αποδέχονται την ένταξή τους στο πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των μέτρων μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα τα οποία:

α. Είναι ενήλικα άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους.

β. Εγκαθίστανται ως γεωργοί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση και παράλληλα αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού (από 1-1-1999 έως 31-10-2001).

γ. Είναι ή γίνονται μόνιμοι κάτοικοι του Ν. Ροδόπης.

δ. Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε. Έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

στ. Δεν έχουν μόνιμη εξωγεωργική απασχόληση και το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το 150% του εισοδήματος αναφοράς, δηλαδή τα 6εκ. δρχ. (2001) υπό τον όρο ότι το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος αναφοράς, δηλαδή τα 2 εκατ. δρχ.

ζ. Δεν εκτίουν ποινή φυλάκισης και δεν διώκονται για καλλιέργεια, κατοχή και εμπορία ναρκωτικών ουσιών, ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.


Το ύψος πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης μπορεί να φθάσει κατά περίπτωση τα παρακάτω ποσά:

•Ορεινές περιοχές μέχρι 25.000 ΕΥΡΩ (8.500.000δρχ.)

•Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 20.000 ΕΥΡΩ (6.800.000δρχ.)

•Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ΕΥΡΩ (5.100.000δρχ.)


Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου Νέου Γεωργού πρέπει:

•Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής μετάβασης στη γεωργική εκμετάλλευση).

•Να έχει ελάχιστο μέγεθος, αυτό της μικρής γεωργικής εκμετάλλευσης.

•Τα αγροτεμάχια είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα 10ετούς τουλάχιστον διάρκειας (συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασης νομίμως μεταγεγραμμένη).

•Το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης είναι ιδιόκτητο.


Εφ’ όσον τα αγροτεμάχια είναι ενοικιαζόμενα από μισθωτή γεωργό, θα πρέπει το εναπομένον σ’ αυτόν τμήμα της εκμετάλλευσης να είναι βιώσιμο με βάσει τα κριτήρια οικονομικής βιωσιμότητας.

Ο κ. Ερελιάδης έχοντας αναφερθεί στους δικαιούχους και στα ποσά της πριμοδότησης σημειώνει τις υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων: «Ν’ αποκτήσουν μια βιώσιμη εκμετάλλευση, να εφαρμόσουν κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, να παραμείνουν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους, έστω και ως γεωργοί μερικής απασχόλησης. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων σημαίνει ότι οφείλουν να επιστρέψουν τα χρήματα που θα λάβουν».

Χαμηλότοκο δάνειο για την αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης

Όσοι θα κριθούν δικαιούχοι του πριμ πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών, μπορούν να πάρουν δάνειο με επιδότηση επιτοκίου, για να καλύψουν τις δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν, για την κανονική λειτουργία της εκμετάλλευσής τους και εφ’ όσον οι δαπάνες αυτές κρίνονται απαραίτητες στα πλαίσια εγκεκριμένου τεχνικού δελτίου.

Την ημερομηνία εξέτασης του φακέλου υποψηφιότητάς τους δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχει παρέλθει 3ετία από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασής τους στη γεωργία.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι μέχρι 6 έτη και η επιδότηση του επιτοκίου είναι 80% για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και 60% για τις λοιπές περιοχές.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

•Αίτηση

•Συνοπτική μελέτη για την αναγκαιότητα του δανείου

•Βεβαίωση της τράπεζας για την πρόθεση δανειοδότησης

•Φωτοτυπία ταυτότητας

•Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων των τριών τελευταίων ετών.

Η κεφαλαιοποιημένη αξία της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι 10.000 ΕΥΡΩ (3.407.500 δρχ.)

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, είναι ίδια με αυτή του προγράμματος της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης.

Την περασμένη Παρασκευή η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης ενημέρωσε τους υπεύθυνους εφαρμογής του προγράμματος από τους Καποδιστριακούς Δήμους και Κοινότητες. Την Τετάρτη ξεκινάει εξόρμηση των γεωπόνων της Δ/νσης για την ενημέρωση των γεωργών.

Πρόγραμμα Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

Το δεύτερο πρόγραμμα αποβλέπει στην ίδρυση νέων μεταποιητικών μονάδων γεωργικών προϊόντων ή στην επέκταση κι εκσυγχρονισμό των υφισταμένων. Ο κ. Ερελιάδης σημειώνει ότι η επιδότηση είναι της τάξης του 50% και διευκρινίζει: «Οι υποψήφιοι επενδυτές θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης δύο φορές το χρόνο. Η μία περίοδος είναι από 2 Ιανουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου και η άλλη από 1 Ιουλίου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο».

Την ερχόμενη Πέμπτη από 10:00-16:00 στο ξενοδοχείο Φιλία θα γίνει ενημέρωση από υπαλλήλους του υπουργείου Γεωργίας σε υποψήφιους επενδυτές. Την επόμενη μέρα, το ίδιο διάστημα, θα ενημερωθούν οι υπηρεσίες.

Βιώσιμες καλλιέργειες

Αναφορικά με το πρόγραμμα των νέων αγροτών ο κ. Ερελιάδης επισημαίνει ότι πρέπει να συνδυαστεί με άλλα δύο προγράμματα, το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης και το πρόγραμμα των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης): «Οι νέοι γεωργοί μπορούν να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό των επενδύσεών τους, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μία βιώσιμη γεωργική εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι θα διαθέτουν το ελάχιστο γεωργικό εισόδημα (καθαρά 3.200.000δρχ. ετησίως).

Το πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης είναι σε εξέλιξη και δίνει την ευκαιρία σε άτομα άνω των 55 ετών ν’ αποχωρήσουν απ’ τη γεωργία με μια σύνταξη των 125.000δρχ. μηνιαίως, συν τα ενοίκια που θα παίρνουν απ’ τα χωράφια τους. Επιπλέον, δίνεται η ευκαιρία στους νέους αγρότες ν’ αυξήσουν το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Είναι μια ευκαιρία για το μέλλον της γεωργίας η εφαρμογή των τριών προγραμμάτων. Διαφορετικά τα πράγματα είναι δύσκολα»
.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 31.12.2006.

Σχολιάζοντας τους τρόπους διασφάλισης ενός ικανοποιητικού αγροτικού εισοδήματος ο κ. Ερελιάδης επικεντρώνει στις ευνοϊκές καλλιέργειες, όπως τα κηπευτικά.

«Ο Νομός Ροδόπης και η Περιφέρειά μας έχει έλλειψη στα κηπευτικά κατά 90%. Παράγουμε περίπου το 30% της ετήσιας κατανάλωσης κηπευτικών και εισάγουμε το 70%.

Ο νέος αγρότης μπορεί να ασχοληθεί με τα κηπευτικά που δίνουν μεγάλο εισόδημα»
.

Ο κ. Ερελιάδης κάνει λόγο για νέες καλλιέργειες, τα λεγόμενα ενεργειακά φυτά, όπως η αγριοαγκινάρα, καλλιέργειες που δίδουν χαρτί και αλκοόλη.

Το πρόγραμμα μεταποίησης περιλαμβάνει 13 τομείς αγροτικών προϊόντων, όπως το κρέας, τα αυγά, το γάλα, τα πουλερικά, το μέλι, τα αρωματικά φυτά, τα άνθη, τα κηπευτικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης (στον 4ο όροφο της Νομαρχίας), στον ΟΓΑ, την Περιφέρεια και το Διαδίκτυο: “http://www.minagric.gr”

Μαρία Αμπατζή

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.