Μητροπολιτικη Εγκυκλιος για την Πρωτοχρονια 2023

«Ας είναι τούτη ή χρονιά η ευκαιρία επαναπροσδιορισμού της πορείας της ζωής μας»

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Κάθε φορά ποὺ ὑποδεχόμαστε ἕνα νέο ἔτος στὴ ζωή μας, ἀντιλαμβανόμαστε καὶ βιώνουμε, πολλές φορές μὲ συναισθήματα στενοχωρίας καὶ θλίψεως, τὴν συνεχῆ ροή πρὸς τὴν φθορά ἀνθρώπων καὶ πραγμάτων. Αὐτή τὴ συνεχῆ καὶ χωρίς ἐπιστροφή ροή κατενόησε ὁ ἀρχαῖος Ἑλληνας Φιλόσοφος Ἡράκλειτος μὲ τὸ ρητό του «τὰ πάντα ρεῖ». Ἐνῶ ὁ Πλάτωνας διαπίστωσε, ὅτι ὁ χρόνος συνδέεται μὲ τὰ πρόσκαιρα, τὰ ἐφήμερα, ἀφοῦ τὰ αἰώνια εἶναι ἀμετάβλητα. Ὁ Ἀριστοτέλης, ἐπίσης, θεώρησε ὅτι ὁ χρόνος συνδέεται μὲ τὴν κίνηση τῶν σωμάτων. Τέλος, κατά ἄλλους ὁ χρόνος εἶναι χρῆμα.

Κατά τὴ Χριστιανική διδασκαλία ὁ χρόνος εἶναι προετοιμασία γιὰ τὴν εἰσαγωγή στὴν αἰωνιότητα. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει στὸν Τιμόθεο καὶ τοῦ συνιστᾶ : «ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς» (Α΄ Τιμ. 6, 12), δηλαδή νὰ κερδίσει τὴν αἰωνιότητα,    τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τὴν «ἡτοιμασμένη ἀπό καταβολῆς κόσμου».

Γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ στὴ νέα χρονιά, πάλι ὁ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς προτρέπει νὰ «περιπατήσωμεν ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ., στ’ 4). Νὰ κατανοήσουμε τὴν ἐλαχιστότητά μας καὶ τὴν ἀδυναμία μας. Νά συνειδητοποιήσουμε πόσο εὔκολα παρασυρόμαστε μόνο ἀπό τίς βιωτικές μέριμνες καί τὶς ἀγωνίες γιὰ τὸ αὔριο. Νά συνειδητοποιήσουμε πόσο εὔκολα ἐγκαταλείπουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνδίδουμε στὶς δικές μας ἐπιθυμίες. Νὰ ἐναποθέσουμε τὸν «παλαιόν ἄνθρωπον, τὸν φθειρόμενον» καὶ νὰ ἐνδυθοῦμε τὸν νέο, τὸν ἀνακαινούμενο, ὥστε νὰ φυλάξουμε τὶς δωρεές τοῦ ἁγίου Πνεύματος ποὺ λάβαμε στὸ Μυστήριο τῆς Βαπτίσεως. Νά ἀγωνισθοῦμε τὸν καλό ἀγῶνα γιὰ νὰ διορθώσουμε τίς ἀδυναμίες μας καὶ νά συμπληρώσουμε τίς ἐλλείψεις μας. Νά θεραπεύσουμε τά πάθη μας καὶ νά καλλιεργήσουμε τίς ἀρετές τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς φιλανθρωπίας, δίνοντας ἔτσι τὴν καλή μαρτυρία τοῦ Ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ.

Ἀδελφοί μου,

Ἀς εἶναι τούτη ἡ χρονιά ἡ εὐκαιρία ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς πορείας τῆς ζωῆς μας. Ἀς ἀναγεννηθοῦμε μέσα ἀπό τὰ νάματα τῆς πίστεώς μας, ἀς ὑψώσουμε τήν καρδιά μας πρός τόν οὐρανό καὶ ἀς βαδίσουμε «ἐν καινότητι ζωῆς», μιᾶς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Μόνο μέσα ἀπό τὴν προσωπική μας ἀλλαγή θὰ συντελεσθεῖ καὶ ἡ κοινωνική ἀλλαγή. Μόνο τότε θὰ ἐπέλθει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἡρεμία στὸν κόσμο. Μόνο τότε θὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τὰ ἄγχη καὶ τὶς ἀγωνίες μας. Μόνο τότε θὰ πάψει ὁ ἄνθρωπος νὰ βλέπει τὸν συνάνθρωπό του ἀνταγωνιστικά καὶ καχύποπτα.

Εὔχομαι ὁλοκαρδίως ὑγεία σὲ ὅλους. Ὁ νέος χρόνος τῆς χρηστότητος τοῦ  Κυρίου μας νά εἶναι εὐλογημένος, πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καί πνευματικῆς καρποφορίας, πρός δόξαν Θεοῦ καὶ ὠφέλεια πάντων ἡμῶν.

Διάπυρος πρὸς τὸν Ἰησοῦν Χριστόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.