Πως να απαντας χωρις να απαντας

Της Έκδοσης

Είσαι υπουργός Παιδείας, διαχειρίζεσαι κοινώς τις τύχες του πιο κρίσιμου υπουργείου της χώρας. Έρχονται οι βουλευτές και σου καταθέτουν ερωτήσεις και αρκείσαι να απαντήσεις στα ερωτήματα τους με ένα απλό copy-paste από τις διατάξεις του νόμου που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες. Ουσιαστικά αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε στους βουλευτές του ΚΙΝΑΛ η Υπουργός Παιδείας που τις κοινοποιούσαν τα αιτήματα των μαθητών των εσπερινών Λυκείων που βλέπουν την πρόσβαση στα ΑΕΙ να δυσχεραίνει αν όχι να γίνεται ακατόρθωτη.

Δεν ξέρω για εσάς αλλά εμείς μια τέτοια απάντηση κάθε άλλο παρά απάντηση τη θεωρούμε. Δεν ξέρουμε τι πίστευε και απάντησε έτσι. Ίσως πίστευε πως δεν είχαν διαβάσει τον νόμο οι ερωτώντες βουλευτές και έσπευσε να τους πληροφορήσει. Αλλά και πάλι, αν δεν μας απατά η μνήμη μας αυτοί που δήλωναν πώς δεν διάβασαν ό,τι ψήφισαν σε υπουργικό θώκο βρίσκονται και όχι στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Επομένως μάλλον αυθαίρετη η υπόθεση.

Πάντως το φαινόμενο είναι γενικευμένο και μάλλον θα πρέπει να απασχολήσει τους ιθύνοντες. Δεν ξέρουμε αν είναι τέτοιος ο φόρτος των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που δεν επιτρέπουν την επί της ουσίας απάντηση, αλλά με πρακτικές σαν αυτές απομειώνεται δραματικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, στοιχεία συστατικό μιας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Και αυτό μας αφορά όλους.

Παραθέτουμε την απάντηση της κ. Κεραμέως:

«Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 5008/11-3-2021, κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

Για την εισαγωγή στην Τρ/θμια Εκπ/ση αποφοίτων Εσπερινών ΓΕ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4186/2013 (Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 100 του ν.4610/2019 (Α’ 70) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με το άρθρο 165 του ν.4635/2019 (Α’ 167) και με τις διατάξεις του Μέρους Α’ του ν. 4777/2021 (Α’ 25).

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις:

α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εξής: αα) στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι., των Α.Ε.Α. και των Α.Σ.Τ.Ε. μέσω πανελλαδικών εξετάσεων ββ) στις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού μέσω πανελλαδικών εξετάσεων με την επιφύλαξη ειδικών προϋποθέσεων, διαδικασιών και όρων εισαγωγής που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Η περίπτωση α’ εφαρμόζεται για υποψηφίους που: αα) έχουν πλήρη φοίτηση, από την έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους, και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή ββ) εγγράφονται ή μετεγγράφονται στην Γ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Β’ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή στη Β’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. μετά την αποφοίτησή τους από την Α’ τάξη του ημερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και μετά την αποφοίτησή τους από την Β’ ή την Α’ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. αντίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο οποίος ασκεί μόνος ή από κοινού με τον άλλο γονέα την επιμέλεια, σε ποσοστό άνω του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή γγ) εγγράφονται στη Β’ ή στη Γ’ τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω ένταξης, ως εξαρτημένων ατόμων, σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ή δδ) μετεγγράφονται από την Α’ τάξη ημερησίου ΓΕ.Λ. στην Α’ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντός της προβλεπόμενης από τις κείμενες διατάξεις προθεσμίας για μετεγγραφή.

γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν πληρούν τις προϋποθέσεις της περίπτωσης β’, μπορούν εναλλακτικά να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην κατηγορία αποφοίτων ημερήσιου ΓΕ.Λ., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτούς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Μέρους Α’ του ν. 4777/2021 (Α’ 25), για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά: α) η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4Β και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 4Α. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.

Στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών λόγω της φύσης του γνωστικού τους αντικειμένου, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών γίνεται πανελλαδικά. Για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 4Β. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων, προστίθεται στη βαθμολογία των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της περ. β’ η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ανωτέρω νόμου: «2. Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.). Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο διαμορφώνεται σύμφωνα με την παρ. 4».

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.