Erasmus+: Εμπλουτιζοντας ζωες, διευρυνοντας οριζοντες μεσω του προγραμματος της ΕΕ για την εκπαιδευση, την καταρτιση, τη νεολαια και τον αθλητισμο

Οι νέοι, ως σημαντικοί παράγοντες αλλαγής

Μετά την κρίση της πανδημίας COVID-19 η ΕΕ τόσο με την  ανακήρυξη του 2022 από την Πρόεδρο της Επιτροπής ως ευρωπαϊκού έτους νεολαίας, όσο και με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης της οποίας οι εργασίες  ολοκληρώθηκαν την 9η Μαΐου,  καθιστά σαφές πως δίνει μια περαιτέρω ώθηση για συμμετοχή των νέων σε δραστηριότητες, συζητήσεις, ευκαιρίες κινητικότητας και εθελοντισμό με στόχο την τόνωση της ευαισθητοποίησης και συνάμα εκπαιδεύοντάς τους ως ενεργούς πολίτες του αύριο. Οι νέοι βρίσκονται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο για την Ένωση και η συνεργασία μαζί τους και η κατανόηση των προβληματισμών τους κρίνεται ουσιαστικής σημασίας για την οικοδόμηση του κοινού ευρωπαϊκού μέλλοντος, την ανάκαμψη από την πανδημική κρίση και τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ευημερίας στον Ευρωπαϊκό Χάρτη.

Τι είναι το Erasmus+

Από το 2014 ένα από τα πιο σημαντικά προγράμματα της Ένωσης που στοχεύει στην ενίσχυση της ένταξης, της συμμετοχικότητας των πολιτών, τις ευκαιρίες κινητικότητας και συνεργασίας είναι το Erasmus+, το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη. Αναμφίβολα, το πρόγραμμα διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2019–2027 και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ένταξη, στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις και στην προώθηση της συμμετοχής των νέων στο δημοκρατικό βίο. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, περισσότερα από  10 εκατομμύρια άτομα έχουν συμμετάσχει στο Erasmus+ και σε προηγούμενα προγράμματα.

Η νέα προγραμματική περίοδος του Erasmus+  2021-2027

Η νέα προγραμματική περίοδος του Erasmus+  2021-2027 έχει ήδη ξεκινήσει με διπλασιασμό των κονδυλίων συγκριτικά με την περίοδο 2014-2020. Αυτό το πρόγραμμα «ομπρέλα» υποστηρίζει τις προτεραιότητες και τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης σε πολλές κατευθύνσεις οριζόντια αλλά και τομεακά, και στην περίοδο 2021-2027 διαθέτει εκτιμώμενο προϋπολογισμό ύψους 26,2 δις ευρώ. 

Το νέο Erasmus+ θα αυξήσει τη στήριξη προς σχέδια που προωθούν τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, δίνοντάς τη δυνατότητα στους βασικούς παράγοντες να κάνουν καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών, να αναπτύξουν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, κατάρτισης και μάθησης, να προωθήσουν τη μη τυπική μάθηση και να αναπτύξουν κοινά εργαλεία και δραστηριότητες.

Προτεραιότητες του νέου προγράμματος

Ένα Erasmus+ για όλους

Οι βασικοί πυλώνες του νέου προγράμματος στοχεύουν στην ένταξη και στην πολυμορφία με πραγματοποίηση δράσεων που θα εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες διαφόρων ηλικιών και σε άτομα με διαφορετικό πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό υπόβαθρο συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία καθώς και όσων ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Ένα Ψηφιακό Erasmus+

Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα προετοιμάζει τους πολίτες για την μετάβαση στη ψηφιακή εποχή. Θα αναπτύξει προσβάσιμη και υψηλής ποιότητας ψηφιακή μάθηση, θα ενισχύσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών, των εκπαιδευτών και των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας κ.λπ. να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία. Συγχρόνως, οι δράσεις κινητικότητας του προγράμματος θα προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για την απόκτηση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, μέσω πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Ψηφιακή ευκαιρία».

Ένα πιο Πράσινο Erasmus+

Μια ακόμη προτεραιότητα του νέου Erasmus+ ευθυγραμμίζεται με τις πρωτοβουλίες και  πολιτικές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας,  δίνοντας έμφαση στις πράσινες μετακινήσεις και με τη χρηματοδότηση του προγράμματος να διοχετεύεται επίσης στην ανάπτυξη γνώσεων και κατανόησης της βιωσιμότητας και της δράσης για το κλίμα.

Ευκαιρίες Κινητικότητας

Η κινητικότητα των εκπαιδευομένων και του προσωπικού αποτελεί την εμβληματική δραστηριότητα του Erasmus+. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το 70% του προϋπολογισμού θα στηρίξει ευκαιρίες κινητικότητας για όλους, δίνοντας προοπτικές για διά βίου μάθηση. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθούν τα εντατικά προγράμματα μικτής κινητικότητας τόσο με διαδικτυακή μάθηση όσο και φυσική παρουσία στο εξωτερικό.
  • Το  νέο πρόγραμμα διπλασιάζει τον αριθμό των ευκαιριών που προσφέρονται στους εκπαιδευόμενους επαγγελματικής κατάρτισης για βραχυχρόνια μαθησιακή κινητικότητα και μακροχρόνια κινητικότητα («ErasmusPro»), ενώ ανοίγει αυτές τις δυνατότητες σε χώρες εκτός Ευρώπης.
  • Το Erasmus+ θα χρηματοδοτήσει επίσης τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια μαθησιακή κινητικότητα μαθητών σχολείου, προσφέροντας τόσο σε μεμονωμένα άτομα όσο και σε ολόκληρες τάξεις τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες στο εξωτερικό.
  • Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ενήλικων: Θα προσφέρει εξατομικευμένες ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης σε ενήλικες.
  • Με στόχο την προώθηση της συμμετοχής στον δημοκρατικό βίο, το πρόγραμμα θα στηρίξει τοπικές και διακρατικές πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία νέων, τις οποίες διαχειρίζονται άτυπες ομάδες νέων ή οργανώσεις νεολαίας ώστε οι νέοι να αναλάβουν δράση και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών μέσω δραστηριοτήτων συμμετοχής των νέων.
  • Τέλος, θα συνεχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του DiscoverEU για τη νεολαία. Οι νέοι από 18 ετών θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη για διάστημα έως και ενός μηνός, ιδανικά με τρένο, προκειμένου ανακαλύψουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.

Δράσεις Jean Monnet

Οι δράσεις Jean Monnet θα εξακολουθήσουν να συμβάλλουν σημαντικά στον προβληματισμό σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προωθώντας τη γνώση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με θέματα της ΕΕ. Το νέο πρόγραμμα αυξάνει τις ευκαιρίες διδασκαλίας, μάθησης και συζήτησης σχετικά με την ΕΕ. Η δράση Jean Monnet για τα σχολεία θα επεκτείνει τις δράσεις πέραν των Πανεπιστημίων σε Σχολεία και άλλα Ιδρύματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι τα οφέλη που θα αποκομίσει κάποιος με την  συμμετοχή στο νέο Erasmus+  είναι πολλαπλά. Το πρόγραμμα συνιστά ένα εξαιρετικό εφόδιο στην μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών όσο και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Σύμφωνα μάλιστα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν 50% περισσότερες πιθανότητες να βρουν εργασία αμέσως μετά την αποφοίτησή τους. Το 1/3 από αυτούς βρήκε άμεσα εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ το 96% των συμμετεχόντων τελειοποίησε μια δεύτερη γλώσσα.

*Η Ηράκλεια Γκατζίνη είναι Πολιτικός Επιστήμονας/Στέλεχος Europe Direct ΑΜΘ

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.