Προσλήψεις 15 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από τη ΔΚΕΠΠΑΚ

30.09.2020 05:57

Για τα προγράμματα «Άθλησης για όλους»

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Στην πρόσληψη έως δεκαπέντε  Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, θα προβεί η ΔΚΕΠΠΑΚ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ μήνες με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2020 – 2021.

Από τις προαναφερόμενες προκηρυχθείσες θέσεις:

 • 3  αφορούν Π.Φ.Α. των οποίων δεν θα προσμετράται η προϋπηρεσία.
 • 1 αφορά προγράμματα σε κέντρα ψυχικής υγείας με προαπαιτούμενη ειδίκευση στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή.
 • 1 αφορά προγράμματα σε καταστήματα  κράτησης (φυλακές).
 • 3 αφορούν άσκηση ενηλίκων και πιο συγκεκριμένα κολύμβηση με προαπαιτούμενη ειδίκευση  στην κολύμβηση.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.
 8. Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:
 9. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 11. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. Γρ. Μαρασλή 4 (δίπλα στο Δημοτικό κολυμβητήριο Κομοτηνής).

Επισημαόνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η υποβολή μπορεί να γίνει από τις 29-09-20 ημέρα Τρίτη  μέχρι και τις 12-10-20 ημέρα Δευτέρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (8:30-13:30.)

Info

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 25310- 36783.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

tzevelekidis
ehealthmonitoring