Μόνιμο φύλακα θα αποκτήσει το αρχοντικό Ταβανιώτη και ο αρχαιολογικός της Μαρώνειας

13.06.2018 11:05

Έρχεται προκήρυξη μόνιμων από το Υπ. Πολιτισμού – 10 θέσεις για τους αρχαιολογικούς χώρους της ΑΜΘ

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 8Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας  186 θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
 

Ειδικότητα Τόπος απασχόλησης Αριθμός ατόμων
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικός Χώρος Καλής Βρύσης Δράμας 1
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Βυζαντινά και Μεσαιωνικά Μνημεία Διδυμοτείχου Έβρου 1
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Μουσείο και Χώροι Αλεξανδρούπολης Έβρου 2
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Μουσείο και Χώρος Φιλίππων Καβάλας 1
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώρος Αβδήρων Ξάνθης 1
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων Συλλογή Ταβανιώτη και Χώρος Μαρώνειας Ροδόπης 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων Μουσείο και Χώροι Αλεξανδρούπολης Έβρου 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων  Μουσείο και Χώρος Σαμοθράκης Έβρου 1
ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ειδικότητας ΔΕ Νυκτοφυλάκων Αρχαιοτήτων Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώρος Αβδήρων Ξάνθης 1
 

Οι τίτλοι σπουδών 

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών:
 
Κύριος: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 
Α΄ Επικουρικός: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 
Β΄ Επικουρικός: Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
 
Να σημειωθεί ότι για τις θέσεις Ημερήσιων Φυλάκων (όπως αυτή στη Μαρώνεια) απαιτείται οι υποψήφιοι να κατέχουν και να αποδεικνύουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το πρόσθετο προσόν της καλής γνώσης Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής ή Ισπανικής γλώσσας.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine

#audi_afs