Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τις Καγκέλες

20.06.2019 23:07

Εντός δεκαημέρου από την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να εγκατασταθεί ο ανάδοχος

Δείτε περισσότερα στο: http://www.paratiritis-news.gr/

Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 21 Ιουνίου, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν γραπτή προσφορά εντός σφραγισμένου φακέλου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, για την εκμίσθωση του Κέντρου Αγροτουρισμού Μαρώνειας, που βρίσκεται στην περιοχή  Καγκέλες.
 
Το κτίσμα διατίθεται με όλα τα συστατικά και παραρτήματά του, έχοντας μεσαία στάθμη εμβαδού 120,00 τ.μ., αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και είναι εφοδιασμένο με όλο τον απαραίτητα εξοπλισμό για την Παρασκευή εδεσμάτων, καθώς και κιόσκια αναψυχής
 
Η μίσθωση θα έχει διάρκεια επτά ετών με δικαίωμα του μισθωτή να ζητήσει και να λάβει τριετή παράταση, με την προϋπόθεση ότι θα είναι απόλυτα συνεπής προς τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις του προς τον εκμισθωτή, που θα είναι όποιος καταθέσει γραπτώς την υψηλότερη προσφορά.
 
Ο πλειοδότης με την υψηλότερη προσφορά οφείλει εντός πέντε ημερών από την ημέρα κατακύρωσης να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους 5.000 ευρώ και εντός δέκα ημερών να προσκομίσει τα πιστοποιητικά τα οποία αντικατέστησε με υπεύθυνες δηλώσεις, ενώ οφείλει με την υπογραφή της σύμβασης να είναι σε θέση εντός δέκα ημερών να λειτουργήσει άμεσα το Κέντρο Αγροτουρισμού ως κέντρο αναψυχής.
 
Ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρηση αναψυχής, ενώ τo κατάστημα υποχρεούται να λειτουργεί νομίμως υπό το καθεστώς της ισχύουσας για τη λειτουργία του υγειονομικής νομοθεσίας, όσο αφορά τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται και η ασφάλεια των επισκεπτών και η προστασία του αισθητικού κάλλους της όμορης περιοχής.
 
Μετά τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει τη χρήση του μισθίου σε άριστη κατάσταση, μη δικαιούμενος ουδεμίας αποζημίωσης και για οποιαδήποτε αιτία. Επίσης υπάρχει υποχρέωσή του όπως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (15 περίπου ημερών) αποσύρει όλα τα κινητά (και μόνο) πράγματά του, ειδάλλως θεωρείται ότι εκχωρούνται δωρεάν στον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
 
Αν σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος επέλθει λύση της σύμβασης μίσθωσης, δεν θα επιστρέφονται τα καταβληθέντα στον εκμισθωτή μέχρι τότε μισθώματα.
 
Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε
ημέρα και ώρα που θα ορισθούν από τον εκκαθαριστή.

ΓΝΩΜΕΣ

DUTH CORNER

Magazine