Ξεκινουν σημερα οι αιτησεις για 169 μονιμες προσληψεις στη ΔΕΗ

3 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον ΑΗΣ Κομοτηνής

Δημοσιεύθηκε ολόκληρη η προκήρυξη 1/2021 της ΔΕΗ για 169 μόνιμες θέσεις εργασίας. Η ΔΕΗ ανακοινώνει συγκεκριμένα την πρόσληψη 169 ατόμων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τρεις εκ των οποίων αφορούν στον ΑΗΣ Κομοτηνής.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει σήμερα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Θα ζητηθούν ειδικότητες όπως: Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Διοικητικοί, Πτυχιούχοι Πληροφορικής, Ηλεκτροτεχνικοί, κ.α. ως εξής:

  • Α’ ́Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε), τριάντα επτά θέσεις.

Ειδικοτήτων     απασχόλησης :ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ     ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ     ΠΕ,ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   ΠΕ,   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ    ΠΕ,    ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ   ΠΕ,   ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  ΠΕ,  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΕ,  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΠΕ κατεύθυνσης ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ. 

  • Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα εννέα θέσεις.

Ειδικοτήτων  απασχόλησης:  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  TΕ,  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ     ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ     TΕ,     ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ     ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ     ΤΕ,     ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ.

  • Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ενενήντα τρεις θέσεις. Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΕ.

H Προκήρυξη αφορά σε απλό προσωπικό της  Εταιρείας  που θα  καλύψει θέσεις σε εισαγωγικό επίπεδο. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα απασχολούνται σε δραστηριότητες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας, και σύμφωνα με τα ειδικότερα προσόντα και τις δεξιότητές τους, προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφαλής, περιβαλλοντικά συμβατή και βέλτιστη οικονομικά παραγωγική διαδικασία, των Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο καθώς και των Υδροηλεκτρικών Μονάδων Παραγωγής, μέσω της εύρυθμης Λειτουργίας και Συντήρησης αυτών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κύριες δραστηριότητες των Μονάδων Παραγωγής είναι η λειτουργία και η επιτήρηση και συντήρηση των μηχανολογικών ή ηλεκτρολογικών-ηλεκτρονικών τους εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα σύμφωνα με την προκήρυξη για τον ΑΗΣ Κομοτηνής ζητούνται:

  • 1 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • 2 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα προσόντα των προκηρυσσομένων θέσεων, πρέπει:

  • Να   συμπληρώσουν   και   να   υποβάλουν   αίτηση   συμμετοχής   στη   ΔΕΗ   Α.Ε. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού της  τόπου (www.dei.gr). Η    ηλεκτρονική    αίτηση    συμπληρώνεται    σύμφωνα    με    τις    ΓΕΝΙΚΕΣ    ΟΔΗΓΙΕΣ    ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ́ της παρούσας. Κάθε  υποψήφιος  επιτρέπεται  να  υποβάλει  μία  μόνο  αίτηση  και  για  θέσεις  μίας  μόνο Κατηγορίας Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα δηλώνει  τη  σειρά  των  προτιμήσεών  του  για  τις  θέσεις  στις  οποίες  επιθυμεί  να  προσληφθεί   και   μέχρι   του   συνολικού   αριθμού   των   θέσεων   της   Κατηγορίας   Εκπαίδευσης  (Π.Ε.  ή  Τ.Ε.  ή  Δ.Ε.).  Η  υποβολή  περισσοτέρων  της  μιας  αιτήσεων  για  θέσεις  της  ίδιας  προκήρυξης  ή  η  σώρευση  στην  αίτηση  θέσεων  διαφορετικών  Κατηγοριών Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.). συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Για τις θέσεις της εν λόγω προκήρυξης οι υποψήφιοι των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να συμπληρώσουν-υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΗ Α.Ε. (www.dei.gr).Εγγραφή και Είσοδος στην Εφαρμογή Προσλήψεων της ΔΕΗ.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη στο www.dei.gr

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.