Τρεις προσληψεις στο ΚΕΜΕΑ Κομοτηνης

Με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι το τέλος Ιουλίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εξέδωσε το «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής».
 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα θέσεις:
 

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι
31-7-2017
3

 

Τα προσόντα 

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία πρόσληψης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
 
• Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
• Να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθού Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 
Να σημειωθεί ότι για τις επίμαχες προσλήψεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Ροδόπης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΕΜΕΑ στην διεύθυνση: «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» – Ταχυδρομική Διεύθυνση Γρ. Μαρασλή 1 1ος όροφος- Κομοτηνή ΤΚ 69133, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό τμήμα, (τηλ. επικοινωνίας: 25310/23175).
 
Info
Πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2016, η οποία θα είναι αναρτημένη στα γραφεία του «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.