Θεση Περιφερειακου Συντονιστη Πολιτικης Προστασιας προκηρυξε η ΠΑΜΘ

Θα επιλεχθεί και θα διοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη

Την πλήρωση μίας θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα πολιτικής προστασίας, προκήρυξε η Περιφέρεια ΑΜΘ.
 
Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας επιλέγεται και διορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η πρόσληψη θα γίνει με ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 91 και 93 Ν. 4623/2019 
 
Η εργασιακή σχέση του με την Περιφέρεια συνάπτεται από την ημερομηνία υπογραφής της ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Από την ίδια ημερομηνία εκκινεί και η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.
 
Ο Περιφερειακός Συντονιστής απολύεται με απόφαση του Περιφερειάρχη.
Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης που τον προσλαμβάνει, παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, ο Περιφερειακός Συντονιστής παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως.
 

Ποια θα είναι τα καθήκοντα του Περιφερειακού Συντονιστή

 
Ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας έχει αρμοδιότητες αποφασιστικού χαρακτήρα, που μεταβιβάζονται σε αυτόν από τον Περιφερειάρχη και αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτόν.
 
Περαιτέρω:

1. Συμμετέχει στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

2. Παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

3. Παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

4. Εκπονεί μελέτες, συντάσσει εκθέσεις, υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζεται και παρουσιάζει στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.
 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη καθορίζονται οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα απασχόλησης του Περιφερειακού Συντονιστή
 

Tα προσόντα που απαιτούνται

 
Για την πλήρωση της θέσης του Περιφερειακού Συντονιστή απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:

1. Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

2. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας

3. Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

4. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.