Συμβασεις εργασιας ενος ετους με τον ΟΚΑΝΑ στον Εβρο

Αναζητούνται τρία άτομα ισάριθμων ειδικοτήτων

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) προσλαμβάνει προσωπικό για την κάλυψη αναγκών των νομών, Αττικής, Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Κέρκυρας, Έβρου, Ημαθίας και Ρεθύμνου.

Οι συμβάσεις εργασίας στον ΟΚΑΝΑ αφορούν το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ειδικότητες αφορούν γιατρούς, ψυχιάτρους, νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς ενώ, η τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.

Για τον Έβρο αναζητούνται οι κάτωθι ειδικότητες:

 • Ιατρός Ψυχίατρος ή Γενικός Ιατρός ή κάθε άλλης Κλινικής ειδικότητας ΠΕ: Θέση (1)
 • Κοινωνικός Λειτουργός ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1)
 • Νοσηλευτής/τρια ΠΕ/ΤΕ: Θέση (1)

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαραίτητα τυπικά προσόντα των ειδικοτήτων πρέπει  να αποστείλουν ΜΟΝΟ με συστημένη επιστολή στον Ο.ΚΑ.ΝΑ. στη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ – ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, 10433 – Αθήνα

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 4555/21-9-2022

Πόλη :

Ειδικότητα:

τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία μπορούν να εκτυπώσουν από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.okana.gr Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)
 4. Τίτλοι Σπουδών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
 5. Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 6. Φωτοαντίγραφο Άδειας Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας, όπου απαιτείται.
 7. Αναλυτικός Πίνακας Υπολογισμού Επαγγελματικής Εμπειρίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά απόδειξής της : i.Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης II. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο iii.Σε ειδικές περιπτώσεις και με τυχόν δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της 10 iv.Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 8. Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
 9. Πιστοποίηση Γνώσης Χρήσης Η/Υ, εφόσον την επικαλείται ο ενδιαφερόμενος στην αίτηση συμμετοχής του (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
 10. Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 7/10/2022, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Info

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9534690%CE%A9%CE%A1-%CE%A0%CE%97%CE%96?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.