Σπουδες απο αποσταση στο Ανοιχτο Πανεπιστημιο

Σε στάδιο πλήρους ανάπτυξης (και ωρίμανσης) εισέρχεται το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και η παρεχόμενη από αυτό μεταπτυχιακή εκπαίδευση, καθώς από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος δώδεκα νέα προγράμματα σπουδών έξ αποστάσεως θα προστεθούν στα ένδέκα που ήδη λειτουργούν. Τα νέα προγράμματα, που αναμένεται να προκηρυχθούν το φθινόπωρο, θα παρέχουν αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης ( ΜΔΕ) στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα : Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία, Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα, Διαχείριση Αποβλήτων, Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Σεισμική Μηχανική & Αντισεισμικές Κατασκευές, Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική, Κατάλυση & Προστασία του Περιβάλλοντος, Σπουδές στα Μαθηματικά, Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα, Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών Επιστημών, Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, ΜΒΑ (Διοίκηση Επιχειρήσεων).

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεκτοί για φοίτηση θα γίνονται τόσο απόφοιτοι των ΑΕΙ όσο και των ΤΕΙ, οι τελευταίοι με την προϋπόθεση να παρακολουθήσουν αντίστοιχα μαθήματα από τα προπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ, εφόσον δεν τα έχουν διδαχθεί στη Σχολή τους. Επίσης, από όλους τους φοιτητές των νέων προγραμμάτων θα ζητείται να γνωρίζουν μία ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική, που θα αποδεικνύεται με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών. Ήδη έχει γίνει γνωστό ποιοι θα μπορούν να μετάσχουν στα ακόλουθα οκτώ από τα δώδεκα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ.

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία: Απόφοιτοι Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ και ισοτίμων της αλλοδαπής. Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα: Απόφοιτοι ΑΣΚΤ, Τμημάτων ΜΜΕ, Πληροφορικής ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τμημάτων Γραφικών Τεχνών των ελληνικών ΤΕΙ.

Διαχείριση Αποβλήτων: Απόφοιτοι του Προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες- του ΕΑΠ, απόφοιτοι Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωπονίας και των Πολυτεχνικών Σχολών ελληνικών ΑΕΙ και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι ειδικών Τμημάτων ΤΕΙ.

Διαχείριση τεχνικών έργων: Απόφοιτοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών των ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής, καθώς και των Τμημάτων Τεχνολόγων μηχανικών των ΤΕΙ.

Σεισμική μηχανική και αντισεισμικές κατασκευές: Απόφοιτοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών των ελληνικών ΑΕΙ ή ισότιμων αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων Τεχνολόγων Μηχανικών των ΤΕΙ. Προχωρημένες σπουδές στη Φυσική: Πτυχιούχοι Τμημάτων των Φυσικών Επιστημών και απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος του ΕΑΠ. «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες».

Κατάλυση και προστασία περιβάλλοντος: Απόφοιτοι του προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες»του ΕΑΠ, απόφοιτοι Τμημάτων Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωλογίας και Βιολογίας, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων Περιβάλλοντος των ΤΕΙ.

Διοίκηση πολιτισμικών μονάδων: Πτυχιούχοι-διπλωματούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών, Παιδαγωγικών, Διοίκησης, Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας, Θεάτρου, Μουσικής, Καλών Τεχνών, Οικονομικών, Αρχιτεκτονικής, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Νομικής, καθώς και απόφοιτοι των Τμημάτων Διοίκησης των ΤΕΙ.

Τα ήδη λειτουργούντα

Σήμερα στο ΕΑΙΙ λειτουργούν ένδεκα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, που οδηγούν στην χορήγηση ισότιμων με των άλλων ελληνικών ΑΕΙ Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης. Στα προγράμματα αυτά γίνονται, επίσης, δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ), ως εξής:

Σπουδές στην εκπαίδευση: α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (έχουν περάσει και τις τελικές εξετάσεις μία ή περισσότερες θεματικές Ενότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΑΠ που οδηγούν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης. β) Απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών, Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής, Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, των Τμημάτων Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Φυσιογνωστικών Θεολογίας, Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας,Θεατρολογίας, Μουσικολογίας Καλών Τεχνών, Γεωγραφίας, Οικιακής Οικονομίας και Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ποσοστό προσφερομένων θέσεων: 50%). Οι υποψήφιοι Θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον πέντε έτη πριν α την καταληκτική ημερομηνίά υποβολής αιτήσεων.

Εκπαίδευση Ενήλικων: α) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς (έχουν περάσει και τις τελικές εξετάσεις) μία ή περισσότερες θεματικές στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΕΑΠ που οδηγούν σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης (ποσοστό προσφερομένων θέσεων: 50%). Β) Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι οποίοι εργάζονται σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Εκπαίδευσης) ως διευθυντές, διευθυντές Κατάρτισης, προϊστάμενοι Περιφέρειας, εκπαιδευτικοί υπεύθυνα, υπεύθυνα προώθησης στην απασχόληση, συντονιστές ενεργειών κατάρτισης είτε ως επιστημονικά στελέχη σε ΚΕΣΥΥ πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ και ΝΕΛΕ είτε στις Διαχειριστικές Αρχές – Ειδικές υπηρεσίες υπουργείων και Περιφερειών, οι οποίες ιδρύθηκαν βάσει του Ν. 2860(2000 είτε στο ΕΚΕΠΙΣ, είτε είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτικών του ΕΚΕΠΙΣ, είτε είναι εγγεγραμμένοι στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών του υπουργείου Εργασίας. Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας: Πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας ή κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Οι υποψήφιοι Θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον τρία έτη πριν από την καταληκτική ημέρα υποβολής αιτήσεων.

Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Απόφοιτοι ΑΕΙ με πτυχίο σχετικό προς το πρόγραμμα σπουδών (πτυχίο στη Γερμανική Γ και Φιλολογία. Γλωσσολογία, Λογοτεχνία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία. Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία). Οι υποψήφιοι Θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον ένα έτος πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας: Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον ένα έτος πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Διασφάλιση Ποιότητος: α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, Τμημάτων Στατιστικής και Τμημάτων Περιβάλλοντος, β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τεχνολογίας Γεωπονίας.

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων: Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Αρχιτεκτονικής (Αρχιτέκτονες ή Αρχιτέκτονες με ΜΔΕ στην Πολεοδομία και Χωροταξία»), Πολιτικών Μηχανικών (Δομοστατικοί). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. β) Αρχιτέκτονες τοπίου από Πανεπιστήμια του εξωτερικού με αναγνώριση πτυχίου από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Η εμπειρία σε κτιριολογικές μελέτες και εφαρμογές ή σε μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε μελέτες αστικού σχεδιασμού θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

γ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Γεωπόνοι Δασολόγοι, Μηχανικοί Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών και Πτυχιούχοι ΤΕΙ στην ειδικότητα «Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον έξι έτη η πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Η εμπειρία σε κτιριολογικές μελέτες και εφαρμογές ή σε μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε μελέτες αστικού σχεδιασμού θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος. δ) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι ΑΕΙ Πολιτικοί Μηχανικοί άλλων κατευθύνσεων, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Ναυπηγοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Χωροτάκτες, Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί. Οι υποψήφιοι Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος τουλάχιστον οκτώ έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Η εμπειρία σε κτιριολογικές μελέτες και εφαρμογές ή σε μελέτες διαμόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε μελέτες αστικού σχεδιασμού θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων υποδομής: α) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΤΕΕ τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Η εμπειρία σε έργα υποδομής (μελέτες, επιβλέψεις ή και κατασκευές) θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος. β) Μηχανικοί Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους έξι έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Η εμπειρία σε έργα υποδομής (μελέτες, επιβλέψεις ή και κατασκευές), καθώς και η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πρωτίστως της Αγγλικής) θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.

γ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Τουρισμού, Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης. δ) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με διετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τουριστικό τομέα (μετά τη λήψη του πτυχίου). ε) Πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Τουρισμού Επιχειρήσεων, Διοικητικής και Οικονομικής Επιστήμης με μονοετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τουριστικό τομέα (μετά τη λήψη του πτυχίου). στ) Πτυχιούχοι λοιπών Τμημάτων ΤΕΙ με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον Τουριστικό Τομέα (μετά τη λήψη του πτυχίου) ζ) Διπλωματούχοι της Σχολής ΑΣΤΕΡ, με ισοτιμία από το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ, με ι τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον Τουριστικού Τομέα (μετά τη λήψη του πτυχίου).

Διοίκηση Μονάδων υγείας: α) Πτυχιούχοι των εξής Σχολών – Τμημάτων Επιστημών Υγείας, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και της ΕΘνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας, εφόσον έχουν αποδεδειγμένη διετή επαγγελματική εμπειρία σε υπηρεσίες υγείας δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου. γ) Πτυχιούχοι ΑΕΙ άλλων Σχολών εφόσον έχουν επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων ετών σε υπηρεσίες υγείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή φαρμακευτικές επιχειρήσεις μετά τη λήψη του πτυχίου. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΕΣΥ: Στελέχη του ΕΣΥ κατηγορίας ΠΕ – απόφοιτοι ΑΕΙ που έχουν συμπληρώσει πενταετή υπηρεσία στο ΕΣΥ μετά τη λήψη του πτυχίου.

Τραπεζική: α) Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τμημάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Οικονομίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον δύο έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. β) Πτυχιούχοι ΤΕΙ Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ( που έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον τρία έτη πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. γ) Πτυχιούχοι λοιπών Τμημάτων ΑΕΙ με αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Τράπεζες, μετά τη λήψη του πτυχίου) δ) Πτυχιούχοι λοιπών Τμημάτων ΤΕΙ με αποδεδειγμένη τετραετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Τράπεζες, μετά τη λήψη του πτυχίου

Περισσότερες πληροφορίες για τα παλαιά και νέα προγράμματα του ΕΑΠ περιέχονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στη διεύθυνση www.eap.gr

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.