Προσωπικο καθαριοτητας για τα Κεντρα Υγειας Κομοτηνης, Ιασμου και Σαπων

9 θέσεις για 24 μήνες

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 118 ατόμων για τη στελέχωση με προσωπικό καθαριότητας των Κέντρων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.) αρμοδιότητάς της εξέδωσε η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης.
 
Από την εν λόγω ανακοίνωση προβλέπονται  9 θέσεις για τα Κέντρα Υγείας της Ροδόπης, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:
 

Κέντρο Υγείας Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων
Κ.Υ. Κομοτηνής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 2 (15 ώρες εβδομαδιαίως/άτομο)
Κ.Υ. Ιάσμου και Περιφερειακά Ιατρεία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3 (14 ώρες εβδομαδιαίως/άτομο)
Κ.Υ. Σαπών και Περιφερειακά Ιατρεία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 4 (13 ώρες εβδομαδιαίως/άτομο)
 

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας έως 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 4 η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 546 23, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2313 327873, 874, 835, 872, 873, 874).
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες → Έντυπα – Διαδικασίες → Διαγωνισμών Φορέων → Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες→ Έντυπα – Διαδικασίες→ Διαγωνισμών Φορέων→ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας στα παραρτήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις.
 
Info
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.