Προσληψη γεωπονων σε Μαρωνεια-Προσκυνητες και Σαμοθρακη

Για την υλοποίηση του προγράμματος Δακοκτονίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο  ατόμων για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 για τις ανάγκες στη Σαμοθράκη και στις Τοπικές Κοινότητες Μαρώνειας &Προσκυνητών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών του Ν. Ροδόπης εξέδωσε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι ΠΕ Γεωπόνοι ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής).

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας απασχόλησης 6,5 μηνών  και όχι πέραν της 30-11-2021.

Υποβολή αιτήσεων και απαιτούμενα  δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να  υποβάλουν  ηλεκτρονικά όλα τα  απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (agroikon.evrou@pamth.gov.gr ).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Τονίζεται ότι η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν  γίνονται δεκτές.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.