Προσληψεις στην Τεχνικη Υπηρεσια της ΕΕΤΑΑ

Μία θέση και στην Κομοτηνή

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών, συνολικά 50 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της ΤεχνικήςΥπηρεσίας της εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕΑρχιτεκτόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων, Δασολόγων – Δασοπόνων, ΠΕ ΗλεκτρολόγωνΜηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος,ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕΗλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Δασολόγων – Δασοπόνων, ΤΕ Δομικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕΗλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΤΕ ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανολόγων/ΜηχανολόγωνΜηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων, ΤΕΤοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής.

Να σημειωθεί ότι έξι άτομα εκ των προσληφθησομένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα,Ιωάννινα, Χανιά και Κομοτηνή. Επίσης από τα άτομα που θα προσληφθούν έως 10% θα είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν την κατωτέρω προβλεπόμενη έντυπη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», Ταχ. Δ/νσηΜυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» υπόψη κ. Απόστολου Αλατά (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674).Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων συμμετοχής κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων ή της κατάθεσης αυτής στην Εταιρεία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου2020 και ώρα 15.00. Εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο ή μη υπογεγραμμένες μεφυσική υπογραφή αιτήσεις συμμετοχής δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.