Προσληψεις Πτυχιουχων Φυσικης Αγωγης στον Δημο Καβαλας

Αιτήσεις μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» θα προβεί στην πρόσληψη έως 25 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως 8 μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2021-2022.

Σύμφωνα με την κατανομή 24 άτομα θα απασχοληθούν στα Γενικά Προγράμματα «Άθλησης για όλους» και 1 άτομα θα απασχοληθεί στα Ειδικά Προγράμματα «Άθλησης για όλους».

Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίου, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης) του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
  7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής.

Και κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται:

  1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας
  2. Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 7 Δεκεμβρίου έως και 20 Δεκεμβρίου.

Υποβολή αιτήσεων-Δικαιολογητικών

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Αθλητισμού και Παιδείας της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 7ης Μεραρχίας 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9.00 έως τις 14.00 (Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510-247350).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και ταχυδρομικά, στην παραπάνω διεύθυνση ή ηλεκτρονικά στο e-mail: sports@kavlagreece.gr.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.