Προσληψεις 60 ατομων για 8 μηνες στον Δημο Αλεξανδρουπολης

Έως τις 6 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την πρόσληψη 60 ατόμων εξέδωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB), 3 άτομα
  • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ ή C κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 7 άτομα
  • ΥΕ Εργατών/ Εργατριών (Συνοδών απορριμματοφόρων), 20 άτομα
  • ΥΕ Εργατών/ Εργατριών (Χειράμαξα), 10 άτομα
  • ΥΕ Εργατών/Εργατριών Γενικών Καθηκόντων, 20 άτομα

Όσοι επιλεγούν, θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ. 64132 Αλεξανδρούπολη.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 6 Φεβρουαρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Info

Η ανακοίνωση καθώς και τα συνοδευτικά της βρίσκονται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.