Προσληψεις 6 ατομων στην ΕΦΑ Εβρου

Για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων (ΕΦΑ) Έβρου για την πρόσληψη επιστημονικού και λοιπών ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση εργασιών ανάδειξης και συντήρησης αρχαιολογικού χώρου Ζώνης και Αρχαίας Εγνατίας Οδού».

Οι ειδικότητες που αναζητούνται είναι οι εξής:

  • ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Προϊστορική-Κλασική αρχαιολογία, μία θέση
  • ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων μια θέση
  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο, μέταλλο και κεραμικό
  • ΥΕ Εργατών 3 θέσεις

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας 4 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο,  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού   ταχυδρομείου   στη   διεύθυνση[email protected], είτε αυτοπροσώπως,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Λ. Μάκρης  44  681  31  Αλεξανδρούπολη», απευθύνοντάς την στην ΕΦΑ ΕΒΡΟΥ υπόψιν λογιστηρίου (τηλ. επικοινωνίας:   2551026103).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 24 Μαρτίου 2023.

Επισημαίνει ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986) (τα οποία θα είναι υπογεγραμμένα και σκαναρισμένα), καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A816%CE%914653%CE%A04-%CE%9F%CE%9B%CE%92?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.