Προσληψεις 5 ατομων στην ΕΦΑ Εβρου

Αιτήσεις έως 27 Ιουνίου

Η ΕΦΑ Έβρου εξέδωσε ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου “Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης Σουφλίου”» του έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση πόλης Σουφλίου» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη 2021-2027».

Οι εργασίες του υποέργου που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών του τεχνικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των αποψιλώσεων, των επιφανειακών εκχωματώσεων, των εκσκαφών, των διαμορφώσεων χώρων και επιχωματώσεων, την αποκάλυψη, συντήρηση και πλήρη τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων που θα προκύψουν με εξειδικευμένο προσωπικό. Το σύνολο των κινητών μνημείων που θα αποκαλυφθούν θα εναποτεθούν στο Βυζαντινό Μουσείο Διδυμοτείχου. Σε περίπτωση εντοπισμού ακινήτων αρχαίων, οι εργασίες διακόπτονται και διενεργείται σωστική ανασκαφή. Στην περίπτωση αυτή, οι συνθήκες και ο τρόπος διατήρησης του αρχαίου αποφασίζονται κατά τα ισχύοντα.

Η κατανομή των θέσεων περιλαμβάνει 2 θέσεις ΠΕ Αρχαιολόγων, 1 θέση ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και 2 θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών.

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά,  είτε με ηλεκτρονικό τρόπο,  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης – Λεωφ.  Μάκρης 44 –  GR  68131,  απευθύνοντάς την υπόψιν k. Σαρβάνη (τηλ. επικοινωνίας: 2551026103).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου 2024.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο,  το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το έντυπο της αίτησης και τις υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά, προς απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης. Τα αρχεία που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων για υποβολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A1%CE%9A%CE%99%CE%9946%CE%9D%CE%9A%CE%9F%CE%A4-%CE%955%CE%A3?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.