Προσληψεις 40 ατομων για 3 χρονια στο υπουργειο Υγειας

Αιτήσεις μέχρι τις 19 Απριλίου

Ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Υγείας για την πρόσληψη 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονική διάρκεια τριών ετών, από την υπογραφή κάθε σύμβασης, για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τετάρτη 19 Απριλίου και ώρα 18:00.

Αίτηση-δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου (https://prosopiko.ekapy.gov.gr/).

Επίσης θα πρέπει να υποβάλουν/επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
  2. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, από την προκήρυξη δικαιολογητικά, πιστοποιητικά ή τίτλους και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Ενότητες Α΄, Β΄ και Γ΄ του Παραρτήματος. Αν δεν υποβληθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του κατά κωδικό θέσης στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας είτε ΠΕ είτε ΤΕ. Ο υποψήφιος δύναται για την ίδια κατηγορία (ΠΕ ή ΤΕ) να υποβάλει την προτίμησή του για περισσότερες προκηρυσσόμενες θέσεις, δηλώνοντας τη σειρά των προτιμήσεών του κατά κωδικό θέσης στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί. Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων ή η σώρευση στην ίδια αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών (ΠΕ ή ΤΕ) συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που είναι αποδεκτός σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων, και από την προκήρυξη προβλέπεται διαφορετικός κωδικός θέσης, προκειμένου να επιδιώξει θέσεις και των δύο κλάδων, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις της ηλεκτρονικής αίτησης.

Info

Αναλυτικά η προκήρυξη βρίσκεται εδώ:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A82%CE%91%CE%9746%CE%9C%CE%A8%CE%99%CE%A6-6%CE%98%CE%A0?inline=true

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.