Πριμ εως 270 ευρω ανα στρεμμα για βιολογικα προιοντα

Με τριετές κοινοτικό πρόγραμμα

Ξεκινά νέο τριετές κοινοτικό πρόγραμμα που χρηματο­δοτεί με έως 270 ευρώ το στρέμμα όλους όσοι επιθυ­μούν να παράγουν βιολογικά προϊ­όντα. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 600 εκατομ­μύρια και προσβλέπει στη μεγάλη στροφή του πρωτογενούς τομέα στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Σκοπός των δράσεων είναι να καλυ­φθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συ­νεπάγεται η συμμετοχή των γεωργών και κτηνοτρόφων στη βιολογική γε­ωργία και κτηνοτροφία.
 
Η στήριξη παρέχεται για τη μετα­τροπή ή τη διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας με σκοπό την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, απαντώντας έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτι­κών. 

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο νέο πρόγραμμα

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμ­μα περιλαμβάνει δύο υπομέτρα:
 
• Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθό­δων παραγωγής: Στο υπομέτρο αυτό οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιεργεί ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μία πενταετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
 
• Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους: Οι δικαιούχοι αναλαμ­βάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολο­γικών προϊόντων. Στην περίπτωση της μετατροπή βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής τα πρώτα χρόνια η διαχείριση των εχθρών είναι πιο δύσκολη λόγω της μη ανάπτυξης ωφέλιμων εντόμων και η γονιμό­τητα του εδάφους και η οργανική ουσία είναι μικρότερες με αποτέλεσμα μικρότερες αποδόσεις. Επίσης, το προϊόν είναι σε μεταβατικό στάδιο και έχει μικρότερη τιμή από το πλήρες βιολογικό προϊόν. 

Γεωργία

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωρ­γία από συμβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμ­βαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησα βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετία. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλ­λιέργειας σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγή. Οι ενισχύσει χορηγούνται ετησίου, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για και το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί και τα αγροτεμάχια που θα εντα­χθούν στο υπομέτρο πρέπει να είναι δηλωμένα. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα και να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 2 στρέμματα για ετήσιες καλλιεργεί, 3 στρέμματα για μόνιμες φυτείες και για μεικτές εκμεταλλευθεί. 

Κτηνοτροφία

Στο πλαίσιο της δράσης για τους Έλληνες κτηνοτρόφους ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτη­νοτροφία από συμβατές σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμ­βαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊό­ντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης. Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας. Οι δικαιούχοι του μέτρου μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος εκτροφής σε βιολογική, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο μέτρο «Ενίσχυση για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθό­δων παραγωγής». Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταρτιστεί στις βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία στο πλαίσιο του μέτρου 1 «μεταφορά γνώσης και δράσει πληροφόρηση5» του ΠΑΑ 2014 – 2020. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής αποτελεί όλη η χώρα, ενώ τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία – βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία. Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο μέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
• Να είναι δηλωμένα στην πλέ­ον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου.
• Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα.
• Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών. 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας καλλιεργειών με τις ετήσιες ενίσχυσης σε ευρώ ανά στρέμμα:

 

Καλλιέργεια Μετατροπή συμβατικής σε βιολογική παραγωγή Διατήρηση της βιολογικής παραγωγής
Ελιές 67,9 50,5
Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά 60 60
Αραβόσιτος 56,3 54,4
Βαμβάκι 49,6 51,6
Αιγοπρόβατα 21,1 24,7
Βοοειδή 26,7 28
Βοοειδή (μόνο για παραγωγή γάλακτος) 33,3 34,7

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.