Νεα δεδομενα στην προκηρυξη του ΑΣΕΠ για το Βοηθεια στο Σπιτι

Διευρύνεται η αυξημένη μοριοδότηση

Με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της ειδικής αυξημένης μοριοδότησης για τις 3.200 μόνιμες προσλήψεις του «Βοήθεια στο Σπίτι» με νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα, ενώ επανακαθορίζεται η νομοθεσία περί εξαιρέσεων από την έγκριση της ΠΥΣ για τις προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και τις συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).
 
Ειδικότερα με την πρώτη διάταξη συμπληρώνεται σχετικό άρθρο του ν.4583/2018 σχετικά με τη μοριοδότηση των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» που θα προβλέπει η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ και διευρύνονται οι περιπτώσεις που εμπίπτουν σε αυτή, όπου περιλαμβάνεται εφεξής και η εργασιακή εμπειρία που έχει διανυθεί σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την Ελληνική Εταιρεία Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) κατά τα έτη 2011 η 2012.
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για το νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο της χώρας, με το σχετικό άρθρο ρυθμίζονται θέματα μοριοδότησης και γίνεται γνωστό ότι με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση, προβλέφθηκε η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε μόνιμες οργανικές μονάδες των δήμων και η άρση της χρόνιας εργασιακής επισφάλειας των εργαζομένων στο Πρόγραμμα, με την πρόβλεψη αντίστοιχων θέσεων μόνιμου προσωπικού και τη δρομολόγηση των διαδικασιών προκήρυξης των θέσεων αυτών, με σημαντική αναγνώριση της εργασιακής εμπειρίας των ήδη εργαζομένων στο Πρόγραμμα. Κατά την αρχική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης, προσδιορίστηκαν, ως προϋποθέσεις υπαγωγής των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, αφενός η ύπαρξη σύμβασης μεταξύ των ίδιων των ΟΤΑ α' βαθμού ή νομικών τους προσώπων και της ΕΕΤΑΑ Α. Ε. το έτος 2011, για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και αφετέρου η απασχόληση προσωπικού με ενεργές συμβάσεις εργασίας κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, παρατεινόμενες μέχρι 31-12-2019.
 
Εν συνεχεία, με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019 διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, καταλαμβάνοντας και τους ΟΤΑ α' βαθμού, στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονται υπηρεσίες του προγράμματος, για τους ωφελούμενους των περιοχών αυτών, από άλλους φορείς, όπως νομικά πρόσωπα της εκκλησίας, συμβεβλημένους για το σκοπό αυτό με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012. Ενώ λοιπόν σύμφωνα πάντα με την αιτιολογική έκθεση, διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής της διάταξης και δόθηκε η δυνατότητα ένταξης σε οργανικές μονάδες των οικείων ΟΤΑ και δομών του προγράμματος που υλοποιούνταν από άλλους φορείς, (νομικά πρόσωπα της εκκλησίας) δεν δόθηκε αντιστοίχως στο απασχολούμενο προσωπικό η αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας τους, δικαίωμα που παρέχεται στο προσωπικό των δομών των ΟΤΑ. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία κρίνεται επιβεβλημένη για λόγους ίσης μεταχείρισης των απασχολουμένων στο πλαίσιο του προγράμματος, εισάγεται η αναγκαία τροποποίηση για την ενίσχυση της εμπειρίας και του προσωπικού αυτού στο αντικείμενο της θέσης τους, με την ειδική αυξημένη μοριοδότηση.
 
Επίσης με άλλο άρθρο του νομοσχεδίου διευκρινίζεται ότι, για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και την ανανέωση ή παράταση αυτής καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους φορείς του δημοσίου τομέα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η δαπάνη για τις αποδοχές αυτών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον κρατικό προϋπολογισμό η καλύπτεται από επιχορήγηση του φορέα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
Κατά τα λοιπά, διατηρούνται σε ισχύ οι μνημονευόμενες εξαιρέσεις από την προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 καθώς και οι λοιπές περιπτώσεις εξαιρέσεων σχετικά με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού [για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, υδρονομέων άρδευσης, απασχόληση έως πέντε ημερομίσθια μηνιαίως κ.λπ.).
 
Η παραπάνω διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερος ο έλεγχος του αριθμού του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, καθώς επίσης και για να διασφαλισθεί η ορθολογικότερη κατανομή.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.