Μηχανικο για την Τεχνικη Υπηρεσια Κομοτηνης αναζητα η ΕΕΤΑΑ

Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 24 μηνών, συνολικά 50 ατόμων για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας της εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Αγρονόμων – Τοπογράφων, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τοπογράφων, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, ΠΕ Γεωλόγων, ΠΕ Δασολόγων, Δασολόγων – Δασοπόνων, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργίας, ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας, ΠΕ Μηχανολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΠΕ Μηχανολόγων, Μηχανολόγων – Μηχανικών, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών Υπολογιστών, ΠΕ Χημικών Μηχανικών.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Δασολόγων – Δασοπόνων, ΤΕ Δομικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος, ΤΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανολόγων/ΜηχανολόγωνΜηχανικών, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας/Γεωπόνων/Γεωπόνων – Τεχνολόγων, ΤΕ Τοπογράφων/Τοπογράφων Μηχανικών/Γεωπληροφορικής.

Να σημειωθεί ότι έξι άτομα εκ των προσληφθησομένων θα τοποθετηθούν ανά ένα στα έξι Υποκαταστήματα/Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιωάννινα, Χανιά και Κομοτηνή. Επίσης από τα άτομα που θα προσληφθούν έως 10% θα είναι κάτοχοι πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων-Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και υπογράψουν την κατωτέρω προβλεπόμενη έντυπη αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εταιρείας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)», Ταχ. Δ/νση Μυλλέρου 73-77, Αθήνα Τ.Κ. 10436, απευθύνοντάς την στην Τεχνική Υπηρεσία, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020» υπόψη κ. Απόστολου Αλατά (τηλ. επικοινωνίας: 2131320674).Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων συμμετοχής κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων ή της κατάθεσης αυτής στην Εταιρεία.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου2020 και ώρα 15.00. Εκπρόθεσμες για οποιοδήποτε λόγο ή μη υπογεγραμμένες με φυσική υπογραφή αιτήσεις συμμετοχής δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν.

Info

Ολόκληρη η ανακοίνωση βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.