Επιλαχοντες της 8Κ/2017 καλει ο ΑΣΕΠ για την πληρωση 100 θεσεων Γραμματεων στα Δικαστηρια

1 θέση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης

Στην πλήρωση 100 θέσεων κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ θα προχωρήσει το υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης,από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) κατά  το άρθρο 18 του ν.2190/1994,με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη,για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της υποστελέχωσης σε προσωπικό των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, λόγω και των εξαιρετικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων,κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (8Κ/2017) βάσει των δικαιολογητικώνπου έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.

Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας(07/08/2017)υποβολήςτων αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξηδεν εξετάζονται.

Σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΣΕΩΝ καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων 335-338 και 361  (στους οποίους πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων, ατόμων ΑΜΕΑ και συγγενών ΑΜΕΑ που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη) να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την κατά περίπτωση ιδιότητα μέχρι και την 7η Αυγούστου 2017, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της Προκήρυξης 8Κ/2017, καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των συγκεκριμένων ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά.

Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 8Κ/2017» μέχρι και την Πέμπτη 31Δεκεμβρίου 2020 στη διεύθυνση: «ΑΣΕΠ, Τ.Θ.14308, Αθήνα Τ.Κ. 115.10».

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Η ανακοίνωση καθώς και ο Πίνακας των διαθέσιμων θέσεων βρίσκονται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.036102&_afrLoop=68616225614279711&_adf.ctrl-state=6zv9a5fu3_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.036102%26_afrLoop%3D68616225614279711%26_adf.ctrl-state%3D6zv9a5fu3_42

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.