Εκτελεστικο Γραμματεα αναζητει η Περιφερεια ΑΜΘ

Μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Τη θέση μετακλητού Εκτελεστικού Γραμματέα που κενώθηκε αυτοδίκαια μετά τον θάνατο του αείμνηστου Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη θα καλύψει η Περιφέρεια ΑΜΘ.
 
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διορίζεται από τον Περιφερειάρχη, κατόπιν επιλογής στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας προκήρυξης.
 
Ο διορισμός και η απόλυση του Εκτελεστικού Γραμματέα  γίνεται με απόφαση του περιφερειάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, παύει δε να ασκεί τα καθήκοντά του, όταν ο Περιφερειάρχης που τον προσέλαβε απολέσει την ιδιότητά του για οποιοδήποτε λόγο. 

Τα προσόντα για τη θέση 

Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του Εκτελεστικού Γραμματέα είναι κατ’ ελάχιστον Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής καθώς και αξιόλογη διοικητική εμπειρία.
 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1996, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν, οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαχθεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση, καθώς και να μην υπάρχει κώλυμα από Ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή Δικαστική συμπαράσταση.
 
Για την πρόσληψη, σύμφωνα με την προκήρυξη, εκτός από τα παραπάνω θα εκτιμηθεί η προσωπικότητα των υποψηφίων και η διοικητική εμπειρία σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ.
 
Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης πρέπει να έχουν τα προσόντα και να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσο και κατά το χρόνο διορισμού.
 
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στην παραπάνω θέση και έχουν τα νόμιμα προσόντα, καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών
 
να καταθέσουν είτε αυτοπροσώπως, είτε να στείλουν ταχυδρομικώς συστημένα επί αποδείξει στην ταχυδρομική διεύθυνση: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, Κακουλίδου 1 – Κομοτηνή 69132, (υπεύθυνη υπάλληλος κ. Παπάζογλου Μαρίνα τηλ. 25313-52106)», σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα αναφέρεται η θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Η σχετική προθεσμία ξεκινά τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου και λήγει την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου.
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Απαιτούμενα είναι η σχετική αίτηση, ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών. Επίσης απαιτείται ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει αυτής  των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου(δηλ. αυτών στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου), Πιστοποιητικά/βεβαιώσεις απόδειξης της διοικητικής εμπειρίας, Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
 
Επιπλέον θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος «έλαβε γνώση των αρμοδιοτήτων του Εκτελεστικού Γραμματέα όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 242 του Ν.3852/2010, τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή, δεν είναι υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή, δεν έχει καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν είναι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν τελεί είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων, δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο  σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.     
 
Επιπλέον ζητούνται και Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης, Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης καθώς και Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, τα οποία αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία σε περίπτωση επιλογής του υποψηφίου για διορισμό.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.