Διοικητικο υπαλληλο αναζητα ο Δικηγορικος Συλλογος Ροδοπης

Μέχρι τις 9 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του, προτίθεται να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Απαιτούμενα προσόντα – Προϋποθέσεις συμμετοχής

  1. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΠΕ).
  2. Πιστοποιημένη άριστη γνώση Η/Υ (θα συνεκτιμηθεί πτυχίο επιστήμης πληροφοριακών συστημάτων).
  3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (γνώση άλλης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί).
  4. Προηγούμενη τυχόν αποδεδειγμένη σχετική εργασιακή εμπειρία θα συνεκτιμηθεί.
  5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αιτήσεως να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει:

  • 1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια (άρθρο 12 του ν.3584/2007).
  • 2. Να αποδεικνύεται εγγράφως ότι :

(α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση,

(β) δεν έχουν καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα,

(γ) δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

(δ) δεν υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

  • 3. Να γνωρίζουν ότι, σε περίπτωση επιλογής Δικηγόρου για την κάλυψη της θέσης εργασίας, η ανάληψη καθηκόντων προϋποθέτει προηγούμενη παραίτησή του από το Δικηγορικό Λειτούργημα και τη διαγραφή του από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο.

Τα παραπάνω προσόντα θα αποδεικνύονται από τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις. Η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις εργοδοτών ή, επί μη εξαρτημένης εργασίας, με άλλα επικυρωμένα έγγραφα (συμβάσεις έργου, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.λ.π.).

Με συνέντευξη η επιλογή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν δήλωση ενδιαφέροντος με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου, επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, υπεύθυνη δήλωση ότι συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 α, β, γ και δ καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που θα αποδεικνύει τα παραπάνω τυπικά προσόντα.

Οι πληρούντες τα προσόντα θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, όπου θα διερευνηθούν και τα κατά Νόμον γενικά προσόντα  πρόσληψης.

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μετά των παραπάνω δικαιολογητικών αρχίζει στις 29 Δεκεμβρίου 2022 και λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 14:30 και θα κατατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 έως 14:30 στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, (Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, οδός Χ. Τρικούπη αρ. 32, ΤΚ 69 132, ισόγειο, Τηλ. 25310 22551 – 25310 31163) ή ταχυδρομικά στην άνω διεύθυνση και στη περίπτωση αυτή η εμπρόθεσμη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς ή με ηλεκτρονική υποβολή στη διεύθυνση [email protected] .

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.