Δεκα 4μηνες προσληψεις στο Δημο Κομοτηνης για πυρασφαλεια

Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι 8 Απριλίου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Κομοτηνής για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  10 ατόμων για την κάλυψη  εποχικών αναγκών προσωπικού για πυρασφάλεια.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

 • ΥΕ  Εργατών Πράσινου, 6 άτομα
 • ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω και με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)), άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄ (διαξονικού), 2 άτομα
 • ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων (άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)), 2 άτομα

Όσοι επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση εργασίας, διάρκειας 4 μηνών (από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2022).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου 
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
 3. Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και άνω με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)-όπου απαιτείται 
 4. Άδεια οδηγού γεωργικού ελκυστήρα τύπου Α΄(διαξονικού)-όπου απαιτείται 
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους. 
 6. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους – όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. 
 7. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας 
 8. Βεβαίωση Ανεργίας 
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. 
 10. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

Υποβολή αιτήσεων

Τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο (email dkomot@otenet.gr) ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (τηλ 2531352443-470) μέχρι και τις 8-4-2022.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.