Αυριο ανοιγει το προγραμμα ενισχυσης για τις μικρες επιχειρησεις

Ως τις 20 Μαΐου οι αιτήσεις συμμετοχής

Ανοίγει στις 7 Απριλίου ο κύκλος υποβολής προτάσεων για κοινοτικές ενισχύσεις από το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».
 
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 78 εκατ. ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 20η Μαΐου.
 
Σκοπός της δράσης είναι η επιδότηση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)». Αυτοί είναι οι εξής:
• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
• Υλικά / Κατασκευές
• Εφοδιαστική Αλυσίδα
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.
• Υγεία.
 
Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια.
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικο ύς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, οι οποίες έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
2. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2015.
 
Όσοι πάρουν το «πράσινο φως» μπορούν να επιδοτηθούν για επενδυτικά σχέδια από 15.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
 
Με πιο απλά λόγια, οι δικαιούχοι σίγουρα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ενίσχυση από 6.000 έως 80.000 ευρώ και αν προσλάβουν και εργαζόμενους, τότε τα ποσά αυτά ανεβαίνουν στο εύρος των 7.500 με 100.000 ευρώ.
Οι δαπάνες που επιδοτούνται είναι:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
• Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος.
• Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής διαδικασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την απόκτηση και χρήση πατεντών και για την μεταφορά τεχνογνωσίας.
• Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures, που αφορά νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.
• Πιστοποίηση & τυποποίηση τελικών προϊόντων / υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE).
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή / και νέου προσωπικού). 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 11 Φεβρουαρίου του 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.
 
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:
• Να έχει την – κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά Κώδικα Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν από την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.
 
Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξαρχής από τη δράση.
• Να δραστηριοποιείται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο περιφέρεια.
• Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία και Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση του Ν.4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
• Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.
• Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει τη χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί εκτέλεση προηγούμενης απόφασης ανάκτησης.
 
Επομένως, αφενός η χορηγούμενη Αρχή κάθε φορά που πρόκειται να χορηγήσει νέα ενίσχυση σε μια επιχείρηση πρέπει να ελέγχει εάν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτησης προηγουμένης ενίσχυσης, αφετέρου η απαιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, εάν εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασίας ανάκτησης.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.