77 συμβασεις εργου για τρια χρονια στο Ελληνικο Κτηματολογιο

Οι «ειδικότητες» που αναζητούνται

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία, προσκαλεί φυσικά πρόσωπα για τη σύναψη 77 συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας τριών ετών εκάστη. 

Αντικείμενο σύμβασης

Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της εργασίας τους, αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση των αναθέσεων προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν την λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων και των υποκαταστημάτων του Φορέα και συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Σύνταξη τευχών διαγωνισμών ανάθεσης υπηρεσιών/προμηθειών

Καταχώρηση των αναγκαίων εγγράφων στο ΚΗΜΔΗΣ

Ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ των διαγωνισμών που γίνονται , με ηλεκτρονικό τρόπο

Παρακολούθηση πορείας διαδικασίας αναθέσεων.

Εκπαίδευση και υποστήριξη των υπαλλήλων των Κτηματολογικών Γραφείων που θα ασχολούνται με τις διαδικασίες ανάθεσης.

Συνεχής επικοινωνία με τα αντίστοιχα τμήματα των Κτηματολογικών Γραφείων

Διαχείριση σχετικών ερωτημάτων και θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, αποκλειστικά για μια από τις ακόλουθες κατηγορίες θέσεων:

Ι.1.1. Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης 17

Ι.1.2. Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία 5

Ι.2.1. Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων 5

Ι.2.2. Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής 4

Ι.2.3. Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής 1

Ι.2.4. Οικονομική / λογιστική / Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής 3

Ι.2.5 Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής 1

Ι.2.6. Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής 1

Ι.2.7. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 3

Ι.2.8. Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 1

Ι.2.9. Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής 1

Ι.3.1. Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών 5

Ι.3.2 Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών. 3

Ι.3.3. Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 2

Ι.4.1 Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών 6

I.4.2 Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη 4 I.4.3 Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων 2

Ι.5.1 Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης 5

I.5.2 Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης 2

I.5.3 Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης 3

Ι.5.4 Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων 1

Ι.6.1 Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων &Προώθησης Υπηρεσιών. 1

Ι.6.2 Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων &Προώθησης Υπηρεσιών. 1

Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων της κατηγορίας με τη σειρά που αναγράφονται ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με περισσότερες της μιας προτιμήσεις, εφόσον δεν αποδεχθούν ρητά ή σιωπηρά τη θέση στην οποία επιλέγονται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών θεωρείται ότι παραιτούνται από όλες τις προτιμήσεις τους και ως εκ τούτου διαγράφονται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο της δεύτερης ενότητας και αν συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο της δεύτερης ενότητας και ούτω καθεξής.

Info

Ολόκληρη η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.