2 διανομεις με 6μηνα ψαχνουν τα ΕΛΤΑ Ροδοπης

Από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό  δύο  ατόμων  της ειδικότητας  Δ.Ε. Διανομέων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης,  χρονικής διάρκειας έξι μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Ροδόπης.
 
 

Τα απαιτούμενα προσόντα

 
Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία οι υποψήφια θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
 

  1. Να είναι ηλικίας από 18 έως και 65 ετών.
  2. Να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
  3. Να έχουν άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄(σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

 
Κριτήριο εντοπιότητας
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων (κύριο ή επικουρικό), προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι  των δήμων του Νομού Ροδόπης.
 

Η αποστολή των αιτήσεων

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, από 6 Νοεμβρίου 2015 έως και 16 Νοεμβρίου 2015,  ως εξής:
α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Κομοτηνής, Παρρασίου 4, Τ.Κ. 691 01  ΚΟΜΟΤΗΝΗ.
 Επί του φακέλου πρέπει να αναγράφουν την ένδειξη   «Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 50 / 2015, υπόψη  κυρίου Παναγιώτη Παπαδόπουλου». 
 
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Κομοτηνής, Παρρασίου 4, Κομοτηνή,  ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 25310 23195 κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος).
 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 

Info

 
Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στη ΣΟΧ 50/2015 ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτημένη στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΛΤΑ Δικτύου Λιανικής Μακεδονίας-Θράκης, Λαγκαδά 199, Σταυρούπολη, Τ.Κ. 541 06 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  στο Ταχυδρομικό Κατάστημα Σαπών, στο οποίο θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις, στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι ανωτέρω υπηρεσίες, καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ (www.elta.gr).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.