15 θεσεις φροντιστων ανηλικων στον Ελληνικο Ερυθρο Σταυρο

Αιτήσεις μέχρι τις 27 Μαΐου

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη συνολικά 15 θέσεων εργασίας. Οι ειδικότητες των θέσεων αφορούν φροντιστές ανηλίκων και υπεύθυνους καθημερινής φροντίδας. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι το Σάββατο 27 Μαΐου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

 1. Πέντε θέσεων Φροντιστή ανηλίκων/Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα – Δομή Α’
 2. Πέντε θέσεων Φροντιστή ανηλίκων/Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα – Δομή Β’
 3. Πέντε θέσεων Φροντιστή ανηλίκων/Υπευθύνου καθημερινής φροντίδας – Έμμισθο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του ΕΕΣ στην Αθήνα – Δομή Γ’.

Τα απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους
 • Γνώση Η/Υ
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας 

Η συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων

 • Επίβλεψη και υποστήριξη των ανηλίκων της δομής και διασφάλιση της ευημερίας τους τηρώντας όλες τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του παιδιού, της εμπιστευτικότητας και της αρχής «μη βλάπτειν»
 • Άμεση ενημέρωση και υποβολή αναφοράς στον συντονιστή σε περίπτωση εξαφάνισης ανηλίκου
 • Ενημέρωση επιστημονικού προσωπικού για ζητήματα που αφορούν σε ανησυχητικές συμπεριφορές των ανηλίκων και συνεργασία για τη διαχείριση τους
 • Μέριμνα για διανομή των γευμάτων και επίβλεψη της διαδικασίας
 • Διανομή φαρμακευτικής αγωγής
 • Έλεγχος των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων των ωφελουμένων ως προς την τήρηση κανόνων υγιεινής, τάξης, ασφάλειας, καθαριότητας και ενέργειες για τη διασφάλιση και εφαρμογή αυτών
 • Επιτήρηση και αποτροπή κάθε μορφής καταστροφής του εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων και του κτιρίου της δομής
 • Έλεγχος και τήρηση βιβλίου εισόδου-εξόδου των ανηλίκων και των επισκεπτών της δομής
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση δραστηριοτήτων
 • Συνοδεία και υποστήριξη των ανηλίκων σε απαιτούμενα ραντεβού ιατρικής ή άλλης φύσης
 • Μηνιαία παρακολούθηση και καταγραφή του αποθεματικού σε είδη ατομικής υγιεινής και ιματισμού και ενημέρωση του συντονιστή σχετικά με ανάγκες για τις νέες προμήθειες
 • Επίβλεψη των ανηλίκων κατά τη διάρκεια της νύχτας
 • Εκτέλεση άλλων σχετικών με την εργασία καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που δύνανται να ανατεθούν από τον υπεύθυνο του Έργου ή το Συντονιστή της δομής
 • Προσωρινή τροποποίηση καθηκόντων από το Συντονιστή της Δομής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της δομής
 • Συμμόρφωση με όλες τις πολιτικές και διαδικασίες του ΕΕΣ καθώς και των υποχρεώσεων που ορίζει το εκάστοτε πλαίσιο χρηματοδότησης

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά στα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού: Λυκαβηττού 1, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα, (Υπηρεσία Πρωτοκόλλου, 6ος Όροφος), υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας, από 16/05/2023 έως και 27/05/2023.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται η θέση για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική όψη του οποίου οι υποψήφιοι θα αναγράφουν ευκρινώς:

 • Την λέξη ΑΙΤΗΣΗ
 • Τα στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλέφωνου).

Σημειώνεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των υποψηφίων δεν απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα.

Διευκρινίζεται ότι ο φάκελος της αίτησης πρέπει να έχει αποσταλεί μέχρι την λήξη της προθεσμίας (27/05/2023), και να προκύπτει από τη σχετική σφραγίδα ή το αποδεικτικό κατάθεσης. Με την παραλαβή της αίτησης οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεως από την αρμόδια υπηρεσία του ΕΕΣ. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την περάτωση της διαδικασίας επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω πληροφόρηση εγγράφως μέσω email, στο [email protected].

Info

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων στο: http://www.redcross.gr/files/kfaa_150523.pdf

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.