14 θεσεις εργασιας στην ΕΒΖ Ορεστιαδας

1 θέση ΔΕ Αγγελιοφόρου για την Καλλίστη

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών, συνολικά δέκα 14 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Ορεστιάδας της ΕΒΖ Α.Ε εξέδωσε η διοίκηση της εταιρίας. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα θέσεις:

 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΤΕ Πληροφορικής 1
ΤΕ Λογιστών 2
ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτικής 1
ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπόνος (Τμήματος Φυτικής Παραγωγής) 1
ΔΕ Αποθηκάριοι 1
ΔΕ Χειριστής περονοφόρου Ανυψωτικού Μηχανήματος (Κλαρκ) και Επαγγελματική άδεια οδήγησης Ρ Κατηγορίας 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Πλάτης- Κομάρων του Δήμου Ορεστιάδας 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ριζίων – Φυλακίου του Δήμου Ορεστιάδας 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Βύσσας – Στέρνας του Δήμου Ορεστιάδας 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Ορεστιάδας -Οινόης και Χειμωνίου του Δήμου Ορεστιάδας 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Νεοχωρίου του Δήμου Ορεστιάδας 1
ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών για τον τομέα Θυμαριάς του Δήμου Σουφλίου 1
ΔΕ Αγγελιοφόρος ψεκασμών για τον τομέα Καλλίστης του Δήμου Κομοτηνής 1

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: .ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε -Εργοστάσιο Ορεστιάδας 3ο Χιλιομ. Ε.Ο Ορεστιάδας Αλεξανδρούπολης Τ.Κ 68200 , απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού ( υπόψη κ. ΔΟΒΡΗ ΖΗΣΗ τηλ. Επικοινωνίας 2552041828). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες -> Έντυπα -> Διαγωνισμών Φορέων -> Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.