11 θεσεις με 8μηνα στη ΔΕΥΑ Κομοτηνης

“Τρέχει” από χθες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της εξέδωσε τη Δευτέρα η ΔΕΥΑ Κομοτηνής.
 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων θέσεις:
 

Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 6

 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής στη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση ‘Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής Μπακάλμπαση 6 Τ.Κ.69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην γραμματεία υπ όψιν κ. Οταμπάση Κων/νου (τηλ. επικοινωνίας: 2531025555). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημέρες και τρέχει ήδη από χθες.
 
Info
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα που θα συνοδεύουν τον φάκελο της αίτησης: α) στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
 
Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ).

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.