10 θεσεις εργασιας στον δημο Σαμοθρακης

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου εξέδωσε ο Δήμος Σαμοθράκης. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ανά ειδικότητα θέσεις:
 

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
ΥΕ Εργατών-Γενικών Καθηκόντων 3 μήνες 4
ΔΕ Διοικητικού 5 μήνες 1
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 1
Υε Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 μήνες 1

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων,  των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30-3-2017» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «Προσκόμιση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6» και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Αποστολούδια Πέτρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551350800). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 
Info
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την ανακοίνωση του δήμου Σαμοθράκης στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: www.samothraki.gr

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.