Πλεονεκτημα η μειονεκτημα;

Στο πλαίσιο των άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων που επιχείρησε με τις χθεσινές του ανακοινώσεις ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης (με μέτρα που θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2002) περιλαμβάνονται και 400 δις δρχ. για αυξήσεις στις συντάξεις του ΟΓΑ.

Στο μεταξύ ο υπουργός Εργασίας κ. Γιαννίτσης έχει ανακοινώσει την προώθηση 11 παρεμβάσεων στον ΟΓΑ, ανάμεσα στις οποίες είναι η απλούστευση στη διαδικασία χορήγησης των συντάξεων. Η οικονομική ενίσχυση στις συντάξεις είναι της τάξης των 5.000 δρχ. μηνιαίως.

Στις κινήσεις ενδυνάμωσης της περιφερειακής παρουσίας του ΟΓΑ και της δημιουργίας δομών υποστήριξης στην επαρχία συστήθηκαν δύο νέα υποκαταστήματα στο Ηράκλειο Κρήτης και τη Θεσσαλονίκη και σχεδιάζεται η δημιουργία άλλων τριών στην Κομοτηνή, την Πάτρα και τη Λάρισα.

Με αφορμή τις προωθούμενες αλλαγές στον ΟΓΑ ο ΠτΘ παρουσιάζει τους δικαιούχους ασφάλισης στον ΟΓΑ, τις επτά ασφαλιστικές κατηγορίες και τον όγκο των αγροτών, ενεργών και συνταξιούχων, στην Κομοτηνή.

Από 1-1-1998 λειτουργεί στον ΟΓΑ ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που θεσμοθετήθηκε με το Ν.2458/97 (στο εξής εν συντομία θα αναφέρεται και Κλάδος). Από την ίδια ημερομηνία καταργήθηκε ο Κλάδος Πρόσθετης Ασφάλισης που λειτουργούσε στον ΟΓΑ από 1-1-1988 και ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης κατέστη καθολικός διάδοχός του.

Με τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ο ΟΓΑ παρέχει στους ασφαλισμένους του ένα σύγχρονο σύστημα κοινωνικής προστασίας, το οποίο βασίζεται αφενός μεν στη βελτίωση και ενίσχυση των παλαιών παροχών του ΟΓΑ, αφετέρου δε στην καθιέρωση νέων σημαντικών παροχών.

Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

•Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλ. προσωπικά, συστηματικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λπ.).

•Οι αγρεργάτες, δηλαδή οι απασχολούμενοι κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, με ημερομίσθιο ή μισθό, σε είδος ή σε χρήμα, σε οποιαδήποτε παραγωγική αγροτική εργασία.

•Οι αλιείς που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα.

•Οι επαγγελματίες και βιοτέχνες που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και εφόσον δεν έχουν ασφαλιστεί στο ΤΕΒΕ ή δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου Εμπόρων.

•Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται σε οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα.

Στην ασφάλιση του Κλάδου, υπάγονται επίσης προαιρετικά:

•Οι μοναχοί και μοναχές, που απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε αγροτικές εργασίες.

•Οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο δικαίωμα, εφόσον ασκούν επάγγελμα για το οποίο υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

•Τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 21ο έτος, εφόσον ασκούν το επάγγελμα για το οποίο υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ασφάλιση των συζύγων στον Κλάδο

Στις περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, η ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τον ένα εκ των συζύγων, ύστερα από κοινή δήλωσή τους.

Επικοινωνήστε με τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ

Για την ασφάλισή τους στον ΟΓΑ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στους Ανταποκριτές ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους, οι οποίοι είναι και οι αρμόδιοι να συμπληρώσουν το ειδικό Δελτίο Απογραφής, βάσει του οποίου θα γίνει η εγγραφή τους, αν βέβαια έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, στα Μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης.

Μετά την εγγραφή τους στα Μητρώα του Κλάδου, για να εξακολουθήσουν να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου, πρέπει να απασχολούνται στην αγροτική οικονομία, τουλάχιστον 150 ημέρες ετησίως.

Πληροφορίες για τη διαδικασία ασφάλισής τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να παίρνουν από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους (στα γραφεία του Δήμου ή της Κοινότητας).

Εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου

Η ιδιότητα του ασφαλισμένου αποδεικνύεται από την εγγραφή του στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου.

Η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ αρχίζει υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας ή προαιρετικά από τη συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας ή την τελευταία ημέρα του μήνα πριν από το θάνατο ή την έναρξη συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Η ασφάλιση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου και πέραν του 64ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, εφόσον ο ασφαλισμένος είναι γραμμένος στα Μητρώα του Κλάδου για όλη τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας του και εξακολουθούν να συντρέχουν συνεχώς στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Η εγγραφή στα Μητρώα του Κλάδου γίνεται με τη συμπλήρωση Ειδικού Δελτίου Απογραφής Ασφαλισμένου στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ.

Επτά ασφαλιστικές κατηγορίες

Ο ασφαλισμένος μπορεί να επιλέξει μεταξύ επτά ασφαλιστικών κατηγοριών επί των ποσών των οποίων υπολογίζονται εισφορές για σύνταξη και ασθένεια. Επίσης, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή της ασφαλιστικής του κατηγορίας.

Τα ποσά των κατηγοριών αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων του προηγούμενου έτους. Στην πρώτη κατηγορία το ποσό διαμορφώθηκε στις 109.000δρχ. ενώ στην 7η κατηγορία φτάνει τις 314.000 δρχ.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου για την εγγραφή τους στα Μητρώα του Κλάδου – ανάλογα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα – οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ και από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Αθήνα στα τηλέφωνα: 01-3322100, 3807011-19, 3843930 – 39.

Καθυστερήσεις στον ΟΓΑ

Ανταποκριτής του ΟΓΑ για το Δήμο Κομοτηνής είναι ο κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, το γραφείο του οποίου βρίσκεται στο ισόγειο της δημαρχίας.

Αναφορικά με την πορεία προώθησης των δικαιολογητικών σημειώνει ότι καθυστερούν: «Πέρυσι το καλοκαίρι στείλαμε δικαιολογητικά για συντάξεις γήρατος. Κάποια από αυτά ήρθαν το Δεκέμβριο, ενώ κάποια άλλα ακόμη δεν έχουν έρθει».

Οι καθυστερήσεις για την εγγραφή στον ΟΓΑ οφείλονται συχνά σε ελλιπή δικαιολογητικά.

Ο κ. Παπαδόπουλος επισημαίνει ότι «χρειάζεται να υπάρχουν ένσημα που θα επιβεβαιώνουν ότι κάποιος είναι αγρότης». Απαραίτητο το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, προκειμένου για την εγγραφή στον ΟΓΑ.

Ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγει ο ασφαλιζόμενος καταθέτει το συγκεκριμένο ποσό και στη συνέχεια σφραγίζεται το βιβλιάριό του και μπορεί να έχει ιατρική περίθαλψη.

Γραμμή 1464

Ο ΟΓΑ επιχειρώντας να βελτιώσει τις παρεχόμενες προς τους ασφαλισμένους του υπηρεσίες δημιούργησε το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, τη γραμμή 1464. Οι δικαιούχοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του ταμείου.

Τη νέα γραμμή 1464 που εγκαινίασε ο ΟΓΑ εδώ και δύο εβδομάδες ο κ. Παπαδόπουλος, την αντιμετωπίζει θετικά: «Απαντούν στις απορίες των ενδιαφερομένων. Δύο φορές που επικοινώνησα μου απάντησαν ακριβώς για το πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι».

Το προφίλ των αγροτών της περιοχής

Στην πόλη της Κομοτηνής (εξαιρούνται οι Κοινότητες) είναι εγγεγραμμένοι 1.319 αγρότες στην κύρια ασφάλιση του ΟΓΑ, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ.

Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, αναπηρική ή υπερήλικα είναι 2514 άτομα. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις πρέπει να είναι αγρότες στο κύριο βιοποριστικό τους επάγγελμα. Στην κατηγορία των υπερηλίκων υπάγονται άτομα που δεν έχουν εισόδημα – όπως φαίνεται απ’ την Εφορία- μεγαλύτερο απ’ τις ετήσιες παροχές που χορηγεί ο ΟΓΑ, δηλαδή 1.200.000 δρχ. ως οικογενειακό εισόδημα.

Μαρία Αμπατζή

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.