Κατασκευη νεου ΧΥΤΑ στην Καβαλα αξιας 7,2 εκατομμυριων ευρω

Η ΔΙΑΑΜΑΘ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 7.202.766,79 € (προ Φ.Π.Α.) για την κατασκευή και λειτουργία  του έργου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Καβάλας. Η κατασκευή του έργου χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2018ΣΕ27510098) και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5011456. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/16.Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4, 13.2 και 24.4 της Διακήρυξης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, Η/Μ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, στην οποία θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) το πλήρες σώμα της διακήρυξης της ανοικτής διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 12-03-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Ως ημερομηνία αποσφράγισης των δικαιολογητικών/τεχνικών προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η Πέμπτη 19-03-2020 και ώρα 10:00 π.μ., ήτοι την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ (144.055 €). Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι 11 ΜΗΝΕΣ τουλάχιστον (μέχρι τις 12-02-2021), η οποία απευθύνεται προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Λοιπές πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης και να λάβουν πληροφορίες για το διαγωνισμό από τα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και στο τηλέφωνο 2531081400.


Πηγή: xanthinews.gr

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.