Εξαφανισθηκαν 10 σπανιες φυλες ζωων

Έσβησαν από τον χάρτη 10 από τις 31 σπάνιες φυλές άγριων ζώων, ενώ, αν δεν ληφθούν πρόσθετα επείγοντα μέτρα, δεν προοιωνίζεται καθόλου… ρόδινο το μέλλον και για τις 21 φυλές που απέμειναν, σύμφωνα με δημοσίευμα του “Έθνους”.

Με οδηγίες του υπουργού Γεωργίας Γιώργου Ανωμερίτη σχεδιάζεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα, που έχει στόχο τη διατήρηση και αύξηση των σπάνιων αυτών φυλών που ζουν στη χώρα μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η δημιουργία «Τράπεζας σπέρματος» των σπάνιων αυτών φυλών, ώστε να διαφυλαχθούν για το μέλλον, χωρίς τον κίνδυνο της οριστικής εξαφάνισής τους. Ήδη σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος απέστειλε στο υπουργείο Γεωργίας ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αγροτικών Ερευνών Νίκος Βυζαντινόπουλος.

Πώς φθάσαμε μέχρι εδώ με αποτέλεσμα να συρρικνωθούν στο ελάχιστο οι πληθυσμοί των ελληνικών αγροτικών ζώων και να υπάρχουν ελάχιστα πλέον και τα υπόλοιπα σε φωτογραφίες και μόνον; Σύμφωνα με το δημοσίευμα αυτό οφείλεται και στην ευκολία με την οποία μεταφέρεται γενετικό υλικό σε παγκόσμιο επίπεδο και η χαμηλή παραγωγικότητα ορισμένων φυλών ζώων ως προς τα χαρακτηριστικά με οικονομική σημασία, οδήγησαν στην αντικατάστασή τους, με άλλες φυλές ή στη δημιουργία διασταυρωμένων πληθυσμών και φυσικά στην απώλεια γενετικού υλικού. Στην εποχή μας δημιουργούνται εύλογες ανησυχίες σχετικά με το μέγεθος της απώλειας γενετικού υλικού, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμο σε μελλοντικές γενεές. Η διατήρηση γενετικού υλικού των αγροτικών ζώων αποτελεί πλέον αντικείμενο συζητήσεων και ενεργειών σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τα διεθνή κρατούντα οι φυλές κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

•Αυτές που εξαφανίζονται και δεν είναι εύκολο να δημιουργηθεί ξανά ο πληθυσμός τους. Στην πραγματικότητα η εξαφάνιση μπορεί να επέλθει πολύ πριν χαθούν τα τελευταία ζώα.

•Αυτές που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όταν αποτελούνται από λιγότερα από 100 γόνιμα θηλυκά ή τα γόνιμα αρσενικά είναι λιγότερα από 5.

•Αυτές που βρίσκονται σε κρίσιμη, αλλά διατηρητέα κατάσταση, όταν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται προγράμματα διατήρησής τους.

•Αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου, όταν διαθέτουν 100-1.000 γόνιμα θηλυκά ζώα ή αριθμός των γόνιμων αρσενικών ζώων είναι 5-20.

•Αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου αλλά διατηρητέα, όταν έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται προγράμματα διατήρησής τους.

•Αυτές που δεν κινδυνεύουν όταν έχουν περισσότερα από 1.000 γόνιμα θηλυκά και περισσότερα από 20 γόνιμα αρσενικά.

•Αυτές που είναι σε άγνωστη κατάσταση.

Κίνητρα – ενισχύσεις

Τα μέτρα για τη διάσωση αγροτικών σπάνιων ζώων

Ενισχύσεις βάσει ειδικού προγράμματος του υπουργείου Γεωργίας δίδονται σε όσους κτηνοτρόφους δραστηριοποιούνται προς την κατεύθυνση της διάσωσης σπάνιων φυλών γεωργικών ζώων.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι ζώων των φυλών των πινάκων 1 και 2, οι οποίοι εκτρέφουν τα ζώα στις περιοχές κατανομής των φυλών και αναλαμβάνουν τις δεσμεύσεις του προγράμματος για μια πενταετία.

Επιλέξιμες προς ένταξη στο πρόγραμμα φυλές μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2001 είναι όλες οι φυλές εκτός εκείνων που ο αριθμός των θηλέων αναπαραγωγών ατόμων είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1.000. Έτσι με βάση τον παραπάνω όρο δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για τις φυλές βοοειδών «Ελληνικός Βούβαλος», προβάτων «Κατσίκα», Άργους, Σκοπέλου, Χίου, Καλορύτικο, Πηλιορίτικο καθώς και για τις αίγες της φυλής Σκοπέλου.

Ο δικαιούχος οφείλει:

1.Να εγγραφεί στα μητρώα παραγωγών, που τηρεί το αρμόδιο για την περιοχή Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.

2. Όλα τα ζώα των δικαιούχων πρέπει να εγγραφούν στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής, που τηρείται από το αρμόδιο για τη φυλή Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.

3.Στην περίπτωση των βοοειδών, των αιγών και των προβάτων, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να έχει αυξήσει στο τέλος της πενταετίας, τους αριθμούς των ατόμων των φυλών και τα ακόλουθα ποσοστά:

•Βοοειδή (κατάσταση εξαφάνισης):+25%

•Βοοειδή (κατάσταση επισφαλής): +15%

•Βοοειδή (κατάσταση ευαίσθητη): +10%

•Πρόβατα (κατάσταση εξαφάνισης):+20%

•Πρόβατα (κατάσταση επισφαλής): +15%

•Πρόβατα (κατάσταση ευαίσθητη): +10%


4.Στην περίπτωση των ιπποειδών ο κτηνοτρόφος δεσμεύεται για τα ακόλουθα στη διάρκεια της πενταετίας:

•Ιπποειδή (κατάσταση εξαφάνισης): Εάν έχει στην κατοχή του φοράδα πρέπει να εξασφαλίσει τουλάχιστον δύο γεννήσεις στην πενταετία. Τα άρρενα αναπαραγωγικά ζώα πρέπει να πραγματοποιήσουν τουλάχιστον μια επιτυχή επίβαση (σ.σ. αναπαραγωγική διαδικασία) στη διάρκεια της πενταετίας.

•Ιπποειδή (κατάσταση επισφαλής): Ο αριθμός των ζώων για τον οποίο υπάρχει δέσμευση πρέπει να διατηρηθεί μέχρι το τέλος της πενταετίας.


5.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όταν τα ζώα δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις αναπαραγωγής, η εν λόγω υποχρέωση μπορεί να αρθεί.

6.Ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να απομακρύνει από το πρόγραμμα με πώληση ή σφαγή τα μη αναπαραγωγικά ζώα (στέρφα), κατόπιν συνεννόησης με το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων.

7.Ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να τηρεί τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

8.Σε καμία περίπτωση η αύξηση του αριθμού των ζώων δεν πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση της βοσκοφόρτωσης πέραν της ικανότητας βοσκής.

9.Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τη δέσμευση να μην προβαίνει σε σφαγή, πώληση ή εξαγωγή των ζώων των επιλέξιμων φυλών που διατηρεί στην εκτροφή του, καθώς και σε πώληση ή εξαγωγή του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους, χωρίς την εγγραφή άδεια του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης των Ζώων
.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Διατήρησης Αυτοχθόνων Σπάνιων Φυλών Αγροτικών Ζώων (βοοειδών, προβάτων και ιπποειδών)» υποβάλλουν αίτηση στις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, στις οποίες υπάγονται.

Ο δικαιούχος συνοδεύει την αίτηση για την ένταξή του στο πρόγραμμα με τα εξής δικαιολογητικά:

•Αίτηση στο «ολοκληρωμένο σύστημα» στην οποία δηλώνει τις φυλές των ζώων που κατέχει.

•Συμβόλαια ιδιοκτησίας ή αντίγραφα συμφωνητικών ενοικίασης βοσκοτόπων ή αποδείξεις πληρωμής δικαιώματος βόσκησης σε κοινοτικούς βοσκότοπους για τους βοσκότοπους που χρησιμοποιεί.

•Η περίοδος υποβολής αιτήσεων καθορίζεται από 15 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους. Μεταβατικά για το 2001 η υποβολή αιτήσεων καθορίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου. Οι δικαιούχοι προκειμένου να τους καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση υποβάλλουν από την 1η Ιουλίου έως τις 15 Ιουλίου κάθε χρόνου, αίτηση πληρωμής – δήλωση εφαρμογής του προγράμματος στη διεύθυνση αγροτικής ανάπτυξης.


google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.