Διωξη αγριοχοιρων και ημιαιμων χοιρων σε αγροτικες και λοιπες περιοχες

Αρχής γενομένης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

Αξίζει να σημειωθεί πως η έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης αφορά στην λήψη προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε Περιφερειακές Ενότητες της Βορείου Ελλάδος, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια ΑΜ-Θ, καθώς και στο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος καταγράφεται υπερπληθυσμός του είδους Sus scrofa (αγριόχοιρου) και κυρίως ημίαιμων ατόμων αυτού που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες με αντίστοιχα αποτελέσματα στην αγροτική οικονομία.
 
Σύμφωνα δεν με την σχετική απόφαση παρά τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα, όπως είναι η αυξημένη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο σε όλη τη χώρα, δεν μειώθηκε ο πληθυσμός των αγριόχοιρων, ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ενώ γίνεται και συνεχής αναφορά σε ζημιές που προκαλούνται από μη δεσποζόμενους ημίαιμους χοίρους. Σύμφωνα με την απόφαση, επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – η ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων, λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά συνεργεία, που θα συσταθούν άμεσα στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας, ΦΕΚ 7 Α ́), με αποφάσεις των Συντονιστών Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής:
 
Συγκεκριμένα η εκκίνηση της συγκρότησης συνεργείων δίωξης γίνεται στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας-Θράκης και Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση αποφάσεων συγκρότησης ενός ή περισσότερων συνεργείων δίωξης ανά Δασική Υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης.

Τα συνεργεία θα λειτουργήσουν άμεσα μετά από τη συγκρότησή τους και έως τις 15/9/2020, ημερομηνία, μετά από την οποία θα επαναξιολογηθεί το μέτρο, ενώ στις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, τα συνεργεία θα συγκροτηθούν μόνο στην περίπτωση που διατυπωθεί σχετικό αίτημα από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.).

Όροι και Προϋποθέσεις

 • Η ρύθμιση των πληθυσμών των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και των αγριόχοιρων, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο με το κυνήγι σε πεδινές, ημιορεινές – γεωργικές περιοχές, από ειδικά συνεργεία ομάδων έμπειρων κυνηγών μελών των συνεργαζόμενων με το υπουργείο τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων.
 • Το σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές, περιοχές, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) αναλαμβάνει το Γραφείο Θήρας της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.

Εφόσον υπάρχει ειδική επιστημονική ή τεχνική αιτιολόγηση, η δράση μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένο στόχο (θηρεύσιμα άτομα, ημερομηνίες) και εντός καταφυγίων άγριας ζωής.

Η επίβλεψη γίνεται με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο δασικών υπαλλήλων (ένας εκ των οποίων θα είναι δασοφύλακας), ως υπευθύνων του συνεργείου, καθώς και επικουρικά, με τη συμμετοχή ιδιωτικών φυλάκων θήρας των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.

Οι Δασικές Υπηρεσίες θα μεριμνήσουν ώστε τις προβλεπόμενες από τη ρυθμιστική απόφαση ημέρες άσκησης της θήρας του αγριόχοιρου, τα προγράμματα δίωξης να διενεργούνται εκτός της επιτρεπόμενης μέρας κυνηγίου, κατά τη διάρκεια του ωραρίου θήρας, κυρίως σε γεωργικές και ημιορεινές περιοχές, όπου παρατηρούνται ημίαιμοι μη δεσποζόμενοι χοίροι.

 • Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ.

Επίσης, με τη συνδρομή και λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (Ελληνική Αστυνομία Ο.Τ.Α, Ενώσεις Αγροτών, Κυνηγετικές Οργανώσεις, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής που επιχειρούν τα συνεργεία, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.

 • Επιτρέπεται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η χρήση κυνηγετικών όπλων από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που θα συγκροτηθούν, για το χρονικό διάστημα ισχύος της, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος εκτός της κυνηγετικής περιόδου.
 • Επιτρέπεται, κατ ́ εξαίρεση, για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας και για το χρονικό διάστημα ισχύος της, η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.
 • Εφιστάται η προσοχή των συνεργείων στις περιπτώσεις παρουσίας απειλούμενων ή προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα απειλούμενων αρπακτικών πτηνών, κατά την περίοδο της φωλεοποίησης και ανατροφής των νεοσσών.
 • ζ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέλη των συνεργείων υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 • η. Οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν στα συνεργεία θα είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Συλλόγων και θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των συνεργείων δίωξης.
 • Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των συνεργείων δίωξης και με σκοπό την συσχέτιση του μέτρου της δίωξης με την αφρικανική πανώλη των Χοίρων, οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας θα προκαλέσουν άμεσα σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο στην οποία θα κληθούν ιδίως οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), εκπρόσωποι των οικείων Ο.Τ.Α, των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων, των τοπικών Γεωργοκτηνοτροφικών Ενώσεων, των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους, θα εντοπίσουν και θα καθορίσουν κατά προτεραιότητα τους τομείς δράσης των συνεργείων, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου, που γειτονεύουν με αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 • Ι. Επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευομένων στα πλαίσια της παρούσας ατόμων μη δεσποζόμενων ημίαιμων ή άγριων χοίρων.

Με αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα καθοριστεί η διαδικασία καθώς και ποσοστό, μέχρι 20% του βάρους του κρέατος, το οποίο θα μπορεί να διατίθεται δωρεάν, μετά από σχετικό κτηνιατρικό έλεγχο, σε κοινωνικά παντοπωλεία και ιδρύματα της περιοχής.

 • Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα τηρούν φάκελο με στοιχεία για τον αριθμό των συνεργείων που θα συγκροτήσουν, τη σύνθεσή τους, (αρχηγός ομάδας, μέλη κ.λπ., ατομικά και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας) τις εξόδους που πραγματοποιήθηκαν, τον αριθμό των θηρευθέντων χοίρων και τις ποσότητες που διατέθηκαν (πώληση – διάθεση), την περιοχή δράσης του συνεργείου (με χάρτη στον οποίο θα έχουν σημειωθεί οι περιοχές δράσης των συνεργείων, οι κτηνοτροφικές μονάδες διαφόρου δυναμικότητας της περιοχής καθώς και τα λοιπά μέτρα που λήφθηκαν συνεργικά με τη δίωξη στην ίδια περιοχή (μυοκτονίες, βελτιώσεις περιφράξεων, απολυμάνσεις, προγράμματα ενημέρωσης των αγροτών κλπ).

Από τη δημοσίευση της παρούσας, απαγορεύεται αυστηρά η παροχή τροφής σε ημίαιμους χοίρους ή αγριόχοιρους στον αστικό, ημιαστικό ή περιαστικό ιστό και στις περιοχές που συγκροτήθηκαν και δρουν τα συνεργεία δίωξης.
 

google-news Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.